Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/761/EF av 15. oktober 2009 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at Skottland er offisielt fri for storfetuberkulose

Commission Decision 2009/761/EC of 15 October 2009 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that Scotland is officially free of bovine tuberculosis

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over medlemsstater og regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose. Skottland er nå erklært fri for storfetuberkulose i hele regionen. Vedtak 2003/467/EF, vedlegg I, kapittel 2 blir endret i henhold til vedlegget i vedtak 2009/761. Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land-/ regionlistene i EØS er, i tråd med det prinsippet som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresjukdommer i EØS som gir rett til fristatus og tilleggsgarantier.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2009
Anvendelsesdato i EU
05.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 208-209
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0761
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro