Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til gjennomføring av oppdateringer for de årlige og korttids månedlige energistatistikkene

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council, as regards the implementation of updates for the annual and short-term monthly energy statistics

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 7.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 7.7.2021)

Energistatistikker: ajourføring af årlige, månedlige og kortsigtede månedlige data

Dette initiativ ajourfører ordningerne for den årlige, månedlige og kortsigtede månedlige indsamling af energistatistikker (bilag B, C og D til forordning 1099/2008).

Det har til formål at følge:

• fremskridt på Europas energimarked

• ændringer i energidatabehovene (navnlig i forbindelse med den europæiske grønne pagt og EU-reglerne om klima og energi)

• den internationale udvikling på energiområdet.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 07 juli 2021 - 04 august 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2021)4412029

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet