Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om energimerking av elektriske lamper og armaturer

Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under energimerkedirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Energimerkedirektivet (2010/30/EU) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til energimerking av produkter. Energimerkedirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter krav til, og utformingen av, energimerking for produkter. I tillegg til energieffektivitet kan energimerkeetiketten inneholde opplysninger om produktet, så som kapasitet, støy og evt annet forbruk.

Forslagene omfatter følgende produkttyper:

• Glødelamper
• Lysstoffrør
• Høytrykksdamplamper
• LED-lyskilder
• LED-moduler (sammensetting av LED-lyskilder)
• Lyskilder som drives gjennom eksternt utstyr (forkobling, transformator eller driver)
• Lysarmaturer beregnet til slike lyskilder, herunder armaturer som er integrert i andre produkter, f.eks. bygget inn i skap

Merknader
Hovedrettsakten – Direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 194 (2).

Energimerkedirektivet er implementert i norsk lovgivning som energimerkeforskrift for produkter, hjemlet i merkeloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under energimerkedirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i energimerkeforskriften for produkter. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av energimerkedirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen anses ikke å medføre særlige konsekvenser for Norge eller norske aktører.

Forordningen har sitt opphav fra studiene ENER Lot 8, Lot 9 og Lot 19 under Working Plan I under økodesigndirektivet.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.
Andre opplysninger

Dette notatet er revidert i mai 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.09.2013
Opphører å gjelde
01.09.2021
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 458-477
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.01.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0874
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro