Energimerking av støvsugere (opphevet)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av støvsugere

Commission Delegated Regulation (EU) No 665/2013 of 3 May 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners

Siste nytt

Høring om initiativet for ny forordning igangsatt av Kommisjonen 19.4.2022 med frist 12.7.2022

Forordningen fra 2013 ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018 etter en sak anlagt av en britisk produsent av støvsugere uten oppsamlerpose. Domstolen ga firmaet medhold i at metoden som skal benyttes for måling av energieffektivitet i forbindelse med forordningen, ikke tar hensyn til posefrie støvsugere. Kommisjonen meddelte at forordningen ikke lenger er i kraft fra 19. januar 2019. Den er derfor tatt ut av EØS-avtalen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2020)

Status
Energimerkeforordning for støvsugere 665/2013 ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018, med virkning fra 18. januar 2019. Som en konsekvens av dette, tas rettsakten ut av EØS-avtalen.

Det kravforberedende produktstudie ble avsluttet i februar 2009. Forslagene til lovgiving har vært behandlet i Samrådsforum den 8. september 2011. Lovgivningen ble vedtatt i EU den 3. mai 2013.

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt lovgivning som stiller krav om energimerking av støvsugere. Lovgivningen bygger på en forberedende studie av støvsugere som har undersøkt potensialet for å stille krav om energimerking av produktene.

Lovgivningen ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun markedsføre produkter som oppfyller kravene og er forsynt med en korrekt energimerking.

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % (ikke bindende mål) i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes av kravet om energimerkning:

• Elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, herunder
• Hybridstøvsugere (kan drives fra elnett eller med batterier)
• Støvsuger til harde gulv (har kun munnstykke beregnet for harde gulv)
• Støvsuger til gulvtepper (har kun munnstykke til gulvtepper)
• Universalstøvsugere (har munnstykker både til harde gulv og gulvtepper)

Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravet:

• Våtstøvsugere
• Våt- og tørrstøvsugere
• Batteridrevne støvsugere
• Robotstøvsugere
• Industristøvsugere
• Sentralstøvsugere
• Gulvpoleringsmaskiner
• Utendørs støvsugere

Krav om merking:

Alle produkter som omfattes av forordningen:

Det stilles krav om visning av følgende elementer på merket:

• Energimerke /energieffektivitetsklasse
• Produktets årlige energiforbruk (kWh/år)
• Støvopptak
• Støv-gjenutslipp
• Produktets lydnivå
• Informasjonskrav til produsenter, importører og forhandlere

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten. Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten) artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534:

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Rettslige konsekvenser for Norge.
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 1.6.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 665 /2013 vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter.

Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

I de tilfeller hvor et produkt har vært gjenstand for tilsyn og resultatet viser at produktet er korrekt merket, vil staten måtte dekke utgiftene til tilsynet selv. I motsatt fall vil NVE kunne pålegge leverandøren å dekke kostnadene knyttet til tilsynet.

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon om EØS-relevans og akseptabilitet.
Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 668-690
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0665
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro