Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias tiltredelse til EU

Tittel

Rådsdirektiv 2013/12/EU av 13. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering på grunn av Kroatias tiltredelse

Council Directive 2013/12/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2) I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU skal medlemsstaterne fastsætte nationale mål for energieffektivitet, og i den forbindelse skal de tage hensyn til Unionens energiforbrug i 2020.

(4) På grund af Kroatiens tiltrædelse er det nødvendigt med tekniske tilpasninger af de fremskrevne energiforbrugstal for Unionen i 2020 for at afspejle forbruget i 28 medlemsstater. Fremskrivningerne fra 2007 viste et primært energiforbrug i 2020 på 1 842 Mtoe for de 27 medlemsstater. De samme fremskrivninger viser et primært energiforbrug i 2020 på 1 853 Mtoe for de 28 medlemsstater, Kroatien iberegnet. En reduktion på 20 % giver 1 483 Mtoe i 2020, dvs. en reduktion på 370 Mtoe i forhold til fremskrivningerne. Det er nødvendigt med denne rent tekniske tilpasning for at direktiv 2012/27/EU kan finde anvendelse i Kroatien.

(5) Direktiv 2012/27/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2013
Gjennomføringsfrist i EU
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
05.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet