Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1163/2009 av 30. november 2009 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt forordning 1163/2009 som endrer Råds- og parlamentsforordning 417/2002 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog. Bakgrunnen for endringsforordningen er behovet for å oppdatere henvisningene til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL). Vedlegg I til MARPOL, som forordning 417/2002 viser til, ble revidert av Miljøforurensningskomiteen i IMO (MEPC) 15 oktober 2004 og det endrede annekset trådte i kraft 1 januar 2007. I tillegg vedtok MEPC 23 mars 2006 endringer i anneks I regel 21 som omhandler definisjon av tungolje – denne endringen trådte i kraft 1 august 2007. Endringsforordningen oppdaterer henvisningene til MARPOL i samsvar med den gjeldende konvensjonen.

Merknader
Forordning 417/2002 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. februar 2003 nr 254 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog. Forskriften må oppdateres som følge av kommisjonsforordningen. De materielle kravene er allerede innført for skip som seiler under norsk flagg, jf forskrift 16. Juni 1983 nr 1122 om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften) § 2-1. Endringsforordningen er vedtatt i komitologiprosedyre, jf forordning 417/2002 artikkel 10 jf artikkel 11. Det er ikke ventet økonomiske konsekvenser for næringen, ei heller økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter som følge av endringsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens forslag til endringsforordning ble sendt på høring blant norske instanser 4. juni 2008. Ingen kommentarer ble mottatt. Den vedtatte forordningen ble sendt på høring 18 desember 2009. Ingen kommentarer er mottatt.

Vurdering
Forslaget går i korthet ut på at henvisningene i forordning 417/2002/EF til MARPOL anneks I og definisjonen av tungoljeprodukter oppdateres i samsvar med endringene som er foretatt i konvensjonen siden forordningen ble vedtatt i 2002. (Revidert anneks I til MARPOL ble vedtatt 15 oktober 2004 og trådte i kraft 1 januar 2007, endring av definisjonen av tungolje ble vedtatt 24 mars 2006 og trådte i kraft 1 august 2007 (MEPC.141.(54)) ) MARPOL-endringene er allerede gjennomført i norsk rett, jf forskrift 16. juni 1983 nr 1122 om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften) § 2-1. Det er ikke ventet økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller offentlige myndigheter. Endringsforordningen 1163/2009/EC gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 20. februar 2003 nr 254 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 30. november 2009. Forslaget er vedtatt under komitologiprosedyre og har vært behandlet i Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), hvor Norge er representert ved NHD og Sjøfartsdirektoratet.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
21.12.2009

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 112-113
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2010
Anvendes fra i Norge
16.11.2010

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1163
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro