Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2009 av 30. november 2009 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF angående terskelverdiene for bruk av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Regulation (EC) No 1177/2009 of 30 November 2009 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Meddelelse fra Island 7.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektoren), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvar og sikkerhet). Direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er til orientering ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (4), forsyningsforskriftens § 2-3 (2) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) delegert myndighet til administrativt å fastsette nye nasjonale terskelverdier. Nye terskelverdier ble gjennomført ved departementsvedtak på avdelingsnivå 25. januar 2010 og nye terskelverdier trådte i kraft 1. mars 2010. Terskelverdiene gjelder for 2010 og 2011. Forordningen er derfor i praksis allerede implementert. Gjennom EØS-komiteens vedtak er forordning 1177/2009 og de nye terskelverdiene formelt innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Endringer i norsk regelverk
Forordningen har gjort det nødvendig med oppdateringer av terskelverdiene i forskrift om offentlige anskaffelser, forsyningsforskriften og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Disse oppdateringene ble kunngjort i Lovdata 2. februar 2010 (med hjemmel i departementsvedtak av 25. januar 2010) og trådte i kraft 1. mars 2010.

Informasjon og notifisering
Det ble sendt ut orientering om justerte terskelverdier til departementene (som ble oppfordret til å informere underliggende etater), fylker, fylkesmenn og kommuner før nye terskelverdier trådte i kraft. Det ble også informert om justerte terskelverdier på FADs nettsider. I tråd med EØS-direktivene og GPA-avtalen er gjennomføringen også notifisert til ESA og WTO-sekretariatet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 916-917
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
02.12.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.01.2010
Anvendes fra i Norge
01.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro