Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 av 22. juni 2009 som endrer vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EC) No 552/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2010)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet - har gitt regler om restriksjoner i omsetning og bruk av visse skadelige stoffer og produkter. Dette direktivet ble opphevet fra 1. juni 2009 og gikk da inn som en egen forordning om restriksjoner i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), jf. artikkel 139 i REACH-forordningen. REACH-forordningen er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 om Annex XVII er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i begrensningsdirektivet, men det ble foretatt noen endringer/oppdateringer, blant annet ble terminologi endret slik at det ble samsvar i relevante bestemmelser i annet aktuelt regelverk. Dette gjelder spesielt i forhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Videre var det behov for å inkludere bestemmelsene i direktivene 2006/122/EF av 12. desember 2006 om PFOS og 2006/139/EF av 20. desember 2006 om arsen.

Merknader
REACH-forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet - med senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Gjennomføring av forordning (EF) nr. 552/2009 i norsk rett vil foregå ved at de aktuelle gjennomføringsbestemmelsene i produktforskriften tas ut av denne forskriften og går inn som et eget vedlegg i REACH-forskriften. De bestemmelsene som ikke berøres av bestemmelsene i Annex XVII/forordning (EF) nr. 552/2009 vil opprettholdes som egne bestemmelser i produktforskriften. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Norge deltok også aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensingsdirektivet, da det var et eget regelverk. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 er behandlet av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 ble vedtatt 22. juni 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 74/2011 av 1. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.06.2009
Anvendelsesdato i EU
27.06.2009
Annen informasjon

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 9-33
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2011
Anvendes fra i Norge
17.11.2011

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0552
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro