Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 550/2010 av 23. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 vedrørende International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

Commission Regulation (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 23. juli 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS (herefter benævnt »ændringer til IFRS 1«). I henhold til ændringerne til IFRS 1 har virksomheder med olie- og gasaktiviteter, der overgår til IFRS, ret til at benytte regnskabsmæssige værdier for olie- og gasaktiver som fastsat i henhold til deres tidligere regnskabsregler. Virksomheder, der ønsker at udnytte denne undtagelse, skal være forpligtet til at måle forpligtelser i forbindelse med at tage anlæg ud af drift, retablering samt tilsvarende forpligtelser i relation til olie- og gasaktiver i overensstemmelse med IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver og til at indregne forpligtelsen i det overførte resultat. Ændringerne til IFRS 1 berører også den fornyede vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IFRS 1 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 545-548
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0550
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro