Endring av direktivet om skipsutstyr

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/67/EF av 30. juni 2008 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2008/67/EC of 30 June 2008 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2008/67 endrer råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet), som sist ble endret 1. juli 2002. Skipsutstyrsdirektivet angir regler om utstyr som plasseres om bord på konvensjonsskip og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Til grunn for skipsutstyrsdirektivet ligger internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder i sin oppdaterte versjon. Lister over utstyr og referanser til standarder er tatt inn i vedlegg til skipsutstyrsdirektivet. Siden skipsutstyrsdirektivet sist ble endret, har den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og de europeiske standardiseringsorganisasjonene (IEC, ITU) fastsatt detaljerte testing- og utprøvingsstandarder for en rekke av produktene som inngår i vedlegg A.2 (liste over utstyr som det ennå ikke finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter) til skipsutstyrsdirektivet. Det er også utarbeidet standarder for utstyr som ikke var inntatt i dette vedlegget. Dette medførte behov for oppdatering av skipsutstyrsdirektivets vedlegg, og det er bakgrunnen for kommisjonsdirektiv 2008/67/EF. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre endringer i IMO-konvensjoner. Endringene gjelder i det vesentligste oppdaterte og nye referanser til de relevante (IMO-) konvensjonene samt testing- og prøvingsstandarder som kommer til anvendelse i forbindelse med godkjenning av utstyr som plasseres om bord på skip.

Totalt er det i tillegg til de eksisterende produktene i vedlegg A.1, tatt inn 16 produkter. 4 er nye produkter, de resterende 12 er flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1 i skipsutstyrsdirektivet.

7 produkter som tidligere var inntatt i vedlegg A.1 er bestemt flyttet til vedlegg A.2. Produktenes sammenstilling medfører at internasjonale testing- eller prøvingsstandarder ikke er relevante eller at det ikke er etablert standarder som kan komme til anvendelse ifbm. godkjenningsprosessen.

Kommisjonsdirektivet medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering
Kommisjonsdirektiv 2008/67 er EØS-relevant og akseptabelt for inkludering i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsdirektiv 2008/67/EF ble vedtatt 30. juni 2008 og endrer Rådsdirektiv 96/98EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet). Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 80/2009.

Skipsutstyrsdirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 29. desember 1998 nr 1455 om skipsutstyr, og kommisjonsdirektiv 2008/67/EF ble ved endringsforskrift 3. juli 2009 nr 981 gjennomført i samme forskrift. Endringene trådte i kraft straks. Gjennomføringsfristen etter direktivet var 21. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2008
Gjennomføringsfrist i EU
21.07.2009
Anvendelsesdato i EU
21.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 24-70
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2009
Anvendes fra i Norge
03.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro