Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/270/EF av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Commission Decision 2005/270/EC of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.3.2005 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, norsk utgave)

1) Skjemaene som er fastsatt i kommisjonsvedtak 97/138/EF, for oversending av harmoniserte data innenfor rammen av direktiv 94/62/EF, bør revideres og forenkles på bakgrunn av erfaringene med anvendelsen av dem.

2) Skjemaene bør gjenspeile målene som er fastsatt i direktiv 94/62/EF, som endret ved direktiv 2004/12/EF.

3) For å kunne garantere dataenes sammenlignbarhet mellom medlemsstatene er det hensiktsmessig å fastsette nærmere regler for dataene som skjemaene skal inneholde, og å tillate at medlemsstatene framlegger ytterligere data på frivillig grunnlag.

4) Med henblikk på antallet endringer som derfor må gjøres i vedtak 97/138/EF, bør vedtaket erstattes av klarhetshensyn

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 94/62/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2005
Anvendelsesdato i EU
22.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 17.10.2008, p. 93-99
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.01.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.01.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.01.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro