Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/12/EF av 11. februar 2006 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.03.2005 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 94/62/EF skal Rådet senest seks måneder inden afslutningen af femårsperioden efter den fastsatte dato for direktivets gennemførelse i national ret opstille de konkrete mål for den efterfølgende femårsperiode.

(2) Definitionen på "emballage" i direktiv 94/62/EF bør i højere grad tydeliggøres, ved at der tilføjes visse kriterier og et bilag med illustrerende eksempler. For at nå de ambitiøse genanvendelsesmål er det nødvendigt at fremme udvikling af innovative, miljørigtige og levedygtige genanvendelsesprocesser. Der bør foretages en vurdering af de forskellige genanvendelsesmetoder med henblik på udarbejdelse af definitioner for disse metoder.

(3) Materialespecifikke genanvendelsesmål bør tage hensyn til livscyklusvurderinger og samfundsøkonomiske vurderinger, som har vist tydelige forskelle både i omkostninger og fordele ved genanvendelse af de forskellige emballagematerialer. Dette bør gøre det indre marked for genanvendelse af disse materialer mere sammenhængende.

(4) Nyttiggørelse og genanvendelse af emballageaffald skal øges yderligere for at mindske miljøbelastningen fra emballageaffald.

(5) Nogle medlemsstater, der på grund af deres særlige situation havde fået tilladelse til at forlænge fristen for opnåelse af nyttiggørelses- og genanvendelsesmålene i direktiv 94/62/EF, bør gives en yderligere, men begrænset udsættelse.

(6) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om behovet for midlertidige undtagelser for de tiltrædende stater hvad angår visse målsætninger i dette direktiv. Der bør træffes afgørelse herom på grundlag af anmodninger fra de tiltrædende stater om undtagelser frem til som udgangspunkt senest 2012 for Cypern, Estland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn; 2013 for Malta; 2014 for Polen og 2015 for Letland.

(7) Enighed vil blive formaliseret efter den relevante lovgivningsmæssige procedure før udløbet af fristen for gennemførelsen af dette direktiv.

(8) Håndteringen af emballage og emballageaffald gør det nødvendigt, at der i medlemsstaterne indføres retur-, indsamlings- og nyttiggørelsesordninger. Sådanne ordninger skal være åbne for deltagelse af alle interesserede kredse og skal være udformet på en sådan måde, at der i overensstemmelse med traktaten undgås forskelsbehandling af importerede produkter samt handelshindringer og konkurrenceforvridninger, og således at der sikres den størst mulige returnering af emballage og emballageaffald. Forskelsbehandling af materialer på grundlag af deres vægt bør undgås. Alle aktørerne i emballagekæden bør tage deres del af ansvaret for at sikre, at de miljømæssige indvirkninger af emballage og emballageaffald i hele livscyklussen begrænses mest muligt.

(9) Der er behov for information på fællesskabsplan og på årsbasis om mængden af emballage og emballageaffald, herunder affald, der eksporteres med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse uden for Fællesskabet, for at gøre det muligt at kontrollere, at dette direktivs mål gennemføres. Dette kræver en harmoniseret indberetningsteknik samt klare retningslinjer for dataleverandørerne.

(10) Kommissionen bør undersøge og aflægge rapport om dette direktivs gennemførelse og dets indvirkninger, både på miljøet og det indre marked. Denne rapport bør desuden behandle følgende spørgsmål: væsentlige krav, affaldsforebyggende foranstaltninger, en eventuel emballageindikator, affaldsforebyggelsesplaner, genbrug, producentansvar og tungmetaller, og skal om nødvendigt ledsages af forslag til revision.

(11) Medlemsstaterne bør fremme relevant forbrugerinformation og oplysningskampagner samt fremme andre forebyggelsesinstrumenter.

(12) Genanvendelse kan, ud over at opfylde direktivets miljømål og dets mål med relevans for det indre marked, også skabe ekstra arbejdspladser, som der er blevet færre af i samfundet generelt, og hermed bidrage til at undgå social udstødelse.

(13) Målene for dette direktiv, nemlig at harmonisere de nationale mål for genanvendelse af emballageaffald, under hensyn til de specifikke omstændigheder i de enkelte medlemsstater, og at tydeliggøre definitionerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(15) Direktiv 94/62/EF bør ændres i overensstemmelse hermed -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.02.2004
Gjennomføringsfrist i EU
18.05.2005
Anvendelsesdato i EU
18.05.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 14, 20.3.2008, p. 295-300
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.03.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.03.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.05.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0012
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro