ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til visse unntak for bly og blyforbindelser i komponenter

Commission Delegated Directive (EU) 2020/363 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles as regards certain exemptions for lead and lead compounds in components

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF skal medlemsstaterne sikre, at materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom.

(2) Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste over materialer og komponenter i køretøjer, der er undtaget fra direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). I henhold til bilag II skal undtagelse 8e), 8f)b) og8g) revideres i 2019. Undtagelse 8j) skal også revurderes i lyset af de seneste oplysninger om den tekniske og videnskabelige udvikling.

(3) En vurdering af undtagelse 8e) og 8g) i lyset af disse oplysninger førte til den konklusion, at der for øjeblikketikke findes passende alternativer til anvendelsen af bly i de materialer og komponenter, der er omfattet af disse undtagelser. Der bør derfor fastsættes en ny revisionsdato for disse undtagelser. Undtagelse 8g) bør imidlertid specificeres yderligere med et mere snævert anvendelsesområde. For at give køretøjsindustrien mulighed for at tilpasse sig disse ændringer bør det nuværende anvendelsesområde for undtagelse 8g) fastholdes for køretøjer af en type, der er godkendt inden den 1. oktober 2022, mens det mere snævre anvendelsesområde for denne undtagelse bør gælde for køretøjer af en type, der er godkendt efter denne dato.

(4) En vurdering af undtagelse 8f)b) fører til den konklusion, at brugen af bly i de anvendelser, der er omfattet af denne undtagelse, ikke bør forlænges, fordi der findes alternativer til bly for disse anvendelser.

(5) En vurdering af undtagelse 8j), som indrømmer en undtagelse vedrørende brugen af bly i loddemateriale til lodning i laminerede ruder, førte til den konklusion, at der for visse anvendelser findes alternativer til brugen af bly i loddemateriale til lodning i laminerede ruder. For visse ruder og anvendelser er det imidlertid usikkert, om der på nuværende tidspunkt findes passende alternativer til brugen af bly. Der bør derfor fastsættes en ny, mere begrænset undtagelse 8k) for disse ruder og anvendelser.

(6) Undtagelse 8j) gælder kun for køretøjer af en type, der er godkendt inden den 1. januar 2020. For at sikre at brugen af bly fortsat er undtaget for så vidt angår disse ruderog anvendelser, for hvilke det er usikkert, om der på nuværende tidspunkt findes passende alternativer til brugen af bly, bør den nye indtagelse 8k) finde anvendelse snarest muligt. Derfor bør nærværende direktiv træde i kraft hurtigst muligt.

(7) Direktiv 2000/53/EF bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
05.04.2020
Anvendelsesdato i EU
05.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet