Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 ('elektroniske skjemaer')

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1780 of 23 September 2019 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986 ('eForms')

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2020)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 inneholder kunngjøringsskjema til bruk for oppdragsgivere som skal kunngjøre sine innkjøp. Skjemaene er delvis videreføring av tidligere skjemaer og delvis innføring av nye. Forordningen opphever gjennomføringsforordning 1986/2015

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene vil bli oversatt til norsk og lagt inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser "Doffin". Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter viser til denne databasen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. I tråd med tidligere forordninger om samme tema (kunngjøringer) anses denne også EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2019
Anvendelsesdato i EU
14.11.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1780
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro