Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/334/EF av 20. april 2009 om etablering av en ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske GNSS-systemene

Commission Decision 2009/334/EC of 20 April 2009 establishing an expert group on the security of the European GNSS systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen vedtar opprettelsen av en ekspertgruppe for sikkerhet for de europeiske GNSS systemene. Ekspertgruppen skal bistå Europakommisjonen i GNSS-relaterte sikkerhetsspørsmål. Ekspertgruppen skal bestå av:

1. En representant fra hvert medlemsland
2. En representant fra Kommisjonen
3. Observatører fra GNSS Supervisory Authority (GSA), European Space Agency (ESA) og Secretary-General of the Council of the European Union/High Representative Common Foreign and Security Policy (SG/HR)

I tillegg er det åpnet for deltagelse fra tredjeland. Artikkel 4 punkt 4 behandler Norge og Sveits sin særposisjon i ekspertgruppen. Representanter fra Norge og Sveits inviteres til å delta i ekspertgruppen som observatører på midlertidig basis frem til en avtale mellom partene er inngått. Denne midlertidige ordningen har en maksimum varighet på tre år.

Bakgrunnen for at beslutningen tas inn i EØS-avtalen er at de europeiske GNSS-programmene ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning av 8. juli 2009 (94/2009). Deltagelsen i Galileo er regulert gjennom EØS-komiteens beslutning samt en tilknyttet avtale.

Merknader
Norge er sikret deltagelse uten stemmerett i ekspertgruppen gjennom bestemmelser i EØS avtalen. Kommisjonen har henvendt seg til Nærings- og handelsdepartementet for utnevnelse av Norges representanter i ekspertgruppen for sikkerhet. En representant fra Norsk Romsenter og en representant fra Norges sikkerhetsmyndighet er utnevnt.

Sakkyndige instansers merknader
St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering
Aktiv deltagelse i ekspertgruppen er viktig for å sikre innflytelse og innsikt i utformingen av sikkerhetsrelaterte forhold knyttet til infrastruktur som har stor samfunnsmessig betydning. Det er planlagt å etablere permanente bakkestasjoner på Svalbard og ved Troll i Antarktis. Ekspertgruppen vil blant annet behandle sikkerhetaspekter knyttet til bakkestasjonene, og som vil få direkte betydning for Norge som vertsnasjon.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/334/EC ble publisert i OJ 21. april 2009. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 4. desember 2009 gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 159/2009, og trådte i kraft 5. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.04.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 703-705
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro