Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/340/EU av 27. juni 2013 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige kontrolltiltak knyttet til klassist svinepest i Kroatia

Commission Implementing Decision 2013/340/EU of 27 June 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Croatia

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater er der fastsat visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller regioner i medlemsstater som angivet på en liste i bilaget til samme beslutning. Der er registreret forskellige epidemiologiske situationer med hensyn til klassisk svinepest i medlemsstaterne og områder deraf. Bilaget til beslutning 2008/855/EF består derfor af tre dele, som hver indeholder en liste over områder i medlemsstaterne, der er omfattet af forskellige foranstaltninger afhængigt af den epidemiologiske situation.

(2) I henhold til beslutning 2008/855/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der kun afsendes levende svin fra deres område til andre medlemsstater, såfremt svinene kommer fra områder, der ligger uden for de i bilaget til nævnte beslutning angivne områder.

(3) Del I i bilaget til beslutning 2008/855/EF indeholder en liste over de medlemsstater og områder, hvor den epidemiologiske situation vedrørende klassisk svinepest er gunstigst. I henhold til beslutning 2008/855/EF kan afsendermedlemsstaterne tillade forsendelse af levende svin fra bedrifter i et af de i del I i nævnte bilag angivne områder til bedrifter eller slagterier, der ligger i et område, som er angivet i samme del, men som hører under en anden medlemsstat, såfremt visse betingelser er opfyldt: Endvidere må fersk svinekød fra bedrifter, der ligger i de pågældende områder, samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra de pågældende svin afsendes til andre medlemsstater.

(4) Sidste gang, der blev konstateret udbrud af klassisk svinepest hos tamsvin i Kroatien, var i 2008. Der er dog også konstateret seropositive tilfælde hos vildsvin i jagtsæsonen 2012/2013. Kroatien har truffet relevante foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest, og der er etableret et program for udryddelse af sygdommen.

(5) Kroatien forventes at tiltræde Unionen den 1. juli 2013. På grund af den epidemiologiske situation med hensyn til klassisk svinepest i landet bør der fastlægges foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest på Kroatiens område for at forhindre spredning af sygdommen til andre dele af Unionen. På grundlag af oplysningerne fra Kroatiens kompetente myndighed bør regionerne Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem opføres i del I i bilaget til beslutning 2008/855/EF.

(6) Beslutning 2008/855/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Denne afgørelse bør anvendes fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet