Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/448/EU av 8. juli 2014 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU om afrikansk svinepest i Latvia

Commission Implementing Decision 2014/448/EU of 8 July 2014 amending Implementing Decision 2014/178/EU as regards African swine fever in Latvia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.08.2014)

Sammendrag av innhold
Latvia rapporterte 26. juni 2014 om funn av afrikansk svinepest på eget territorium. Vedtak 2014/178/EU lister de landområder som regnes å ha høy risiko for afrikansk svinepest. I tillegg lister vedtaket tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Kommisjonen håper med vedtaket å kunne forebygge handelshindringer mellom medlemsland og ifra tredjeland. Vedtak 2014/178/EU endres slik at gjeldende landområde i Latvia inkluderes i vedtaket.

Kravene i gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU er kun rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedtaket. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket. Gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU medførte ingen endring av norsk rett når det ble innført. Gjennomføringsbeslutning 2014/448/EU medfører heller ingen endring i norsk rett.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom rettsakten ikke medfører noen regelverksendring i Norge forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten setter kun krav til Italia, Litauen, Polen og Latvia. Forordning 2014/448/EU medfører ingen endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2014
Anvendelsesdato i EU
30.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet