Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1900 av 26. oktober 2016om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater når det gjelder opplysningene om Estland, Latvia og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1900 of 26 October 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia, Latvia and Poland

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2017)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire.

I august 2016 fant Polen ASF hos tamgris i et område i del en. I september 2016 fant man et tilfelle av ASF hos villsvin i samme område. Videre fant man også i september 2016 ASF hos flere tamgris i et område av Polen i del tre. Sistnevnte funn var nær områder listeført i del en og to. Siden oktober 2015 har Estland ikke funnet ASF hos tamgris i et område som i dag er listet i del tre. Det er satt i gang biosikkerhetstiltak og situasjonen regnes som forbedret. I september 2016 fant Latvia ASF hos tamgris i et område i del to.

Endringene i vedlegget er:

• Områder i Polen i del en flyttes til del tre.
• Områder i Estland i del tre flyttes til del to.
• Områder i Latvia i del to flyttes til del tre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/1900 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/1900 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
17.11.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet