Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/118 av 23. september 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2020/688 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av fugler i fangenskap ment for utstillinger innenfor Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/118 of 23 September 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/688 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of captive birds intended for exhibitions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en rekke bestemmelser i forordning (EU) 2020/688 når det gjelder forflytning av fugler i fangenskap.

Hovedregelen i dyrehelseforordning (EU) 2016/429 (art 126) er at landdyr som flyttes til et annet MS skal flyttes direkte mellom avsenderstedet og bestemmelsesstedet. Det er også krav i forordning (EU) 2020/688 om at fugler i fangenskap som flyttes til et annet medlemsland, bortsett fra brevduer som flyttes til idrettsarrangementer, skal ledsages av et helsesertifikat. Det har vist seg å være utfordrende å utstede et slik helsesertifikat i avsenderanleggene når det gjelder fugler i fangenskap.

Det tilføyes derfor en ny art 67 (2) til forordning (EU) 2020/688 som åpner for at fugler i fangenskap kan samles i et midlertidig anlegg slik at det er lettere for kompetent myndighet å utstede et samlet helsesertifikat for fugler fra flere anlegg. Dette vil spare myndighetene for mye arbeid. Fuglene kan kun oppholde seg i det midlertidige anlegget i maks 12 timer, der skal det bare holdes fugler som skal til samme utstilling og alle fuglene må komme direkte fra anlegg der de oppfyller vilkårene i art 59.

Ny art 67(2) medfører at de øvrige bestemmelsene flyttes lenger ned i artikkelen og henvisninger må oppdateres. Henvisningen i forordningens art 71(2) som gir unntak fra kravet om helsesertifikater justeres derfor fra art 67(3) til (4). Art 81 får også en tilføyelse slik at det i helsesertifikatet skal angis oppgis om kravene i ny art 67(2) om samling av fugler i et anlegg er oppfylt, dersom åpningen er benyttet.

Samtidig tilføyes et nytt punkt (iii) til art 91(1)(e) som angir hva kompetent myndighet skal sjekke når de utsteder helsesertifikat for fugler som flyttes på grunnlag av det nye unntaket i art 67(2). Kompetent myndighet skal bl.a. sjekke dokumentasjon om anlegget fuglene opprinnelig kommer fra (21 dagers opphold, ingen unormale død og at flokken ikke har vist kliniske symptomer på listeførte sykdommer i 48 timer).

Særregelen i dagens art. 67 (3)(c) som innebærer at rovfugler som har deltatt i et rovfuglshow kan returnere til opprinnelsesstaten med det opprinnelige helsesertifikatet, utvides til også å gjelde for andre fugler i fangenskap som deltar i flyvningsdemonstasjoner. Bestemmelsen flyttes til forordningens art 67 (4)(c). Særregelen vil for eksempel omfatte duer som deltar i flyvingsdemonstrasjoner (aerobatic pigeons). Innledningen til tidligere art 67(2), nå flyttet til art 67(3), som gir krav til driftsansvarlige for utstillinger av fugler i fangenskap oppdateres slik at flyningsdemostrasjoner for alle fugler i fangenskap holdes utenfor bestemmelsen, istedenfor bare rovfuglshow for rovfugler. Det foretas også en justeringer i art. 71 (3) om helsesertifikater for å ta høyde for endringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i landdyrforflytningsforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene av forordning (EU) 2020/688 vil redusere kostnaden for den som reiser med fugler i fangenskap på utstillinger i andre EØS-stater. Det blir mulig å skaffe ett helsesertifikat for fugler fra flere anlegg, pluss at fugler som skal delta i flyvningsdemonstrasjoner i utlandet kan reise hjem på det opprinnelige sertifikatet (dersom vilkårene er oppfylt). Utstedelse av eksportsertifikat levende dyr koster per i dag kr. 485, pluss tilleggsgebyr på kr. 850 ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater. Det å kunne reise ut til et anlegg der fuglene samles før reise for å utstede ett helsesertifikat, istedenfor å reise til flere opprinnelsesanlegg for å utstede flere helsesertifikater, vil spare Mattilsynet for en del arbeid og gi samme dyrehelsebeskyttelse. Rent praktisk, vil det også være lettere å organisere utstedelse av helsesertifikater for fuglene som flyttes til utlandet for å delta på utstillinger. Dette vil også redusere de byrden for den som reiser med fuglene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. 

Vurdering

Endringene av forordning (EU) 2020/688 er hensiktsmessige pga. praktiske forhold. Unntakene vil ikke gi en større helserisiko ved forflytning av fugler i fangenskap til utstillinger og flyvningsdemonstrasjoner. Omfanget av slike utstillinger og flyvningsdemonstrasjoner er svært lite i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2022
Anvendelsesdato i EU
07.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet