Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/37 av 12. januar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse arter og kategorier av fjørfe og burfugl og avlsmateriale fra disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/37 of 12 January 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain species and categories of poultry and captive birds and germinal products thereof

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastlagt standardcertifikater, i form af dyresundhedscertifikater eller kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, til brug ved flytning mellem medlemsstater og indførsel til Unionen af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf. Disse sendinger omfatter sendinger, der er omfattet af anvendelsesområdet for Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 og (EU) 2020/692.

(2) I kapitel 18 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved flytning mellem medlemsstater af under 20 styk fjerkræ, bortset fra strudsefugle, eller under 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (model »POU-INTRA-LT20«). Artikel 37 i delegeret forordning (EU) 2020/688 blev for nylig ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1706 med det formål at indrømme en undtagelse for flytning af sendinger på under 20 styk daggamle kyllinger af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, klækket af rugeæg, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri. Denne ændring bør afspejles i nævnte kombinerede standarddyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat. Kapitel 18 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 bør derfor ændres.

(3) I kapitel 19 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved flytning mellem medlemsstater af fjerkræ bestemt til slagtning (MODEL »POU-INTRA-Y«). I artikel 29 og 44 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 er der fastsat særlige betingelser for tilladelse til flytning med henblik på slagtning af opdrættede dyr af listeopførte arter, der befinder sig i en beskyttelses- eller overvågningszone, efter bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom. Disse særlige betingelser bør afspejles i nævnte kombinerede standarddyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat. Kapitel 19 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 bør derfor ændres.

(4) I kapitel 27 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (model »HEP«), og i kapitel 28 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af rugeæg af strudsefugle (model »HER«). Artikel 107 i delegeret forordning (EU) 2020/692 blev for nylig ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1705 med det formål at fastsætte nye krav til sendinger af rugeæg af fjerkræ for så vidt angår inspektion af oprindelsesflokken. Disse nye krav bør afspejles i nævnte standardcertifikater. Kapitel 27 og 28 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 bør derfor ændres.

(5) I kapitel 34 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastlagt et kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af fugle i fangenskab (model »CAPTIVE-BIRDS«). Artikel 62 i delegeret forordning (EU) 2020/692 blev for nylig ændret ved delegeret forordning (EU) 2021/1705 med det formål at indføre en undtagelse fra de særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab i forbindelse med indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes, med den hensigt, at de omgående slippes løs med forventning om, at de flyver tilbage til det/den pågældende tredjeland eller territorium eller zone deri. Disse ændringer bør derfor afspejles i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403, således at denne kategori af fugle i fangenskab udelukkes fra nævnte standarddyresundhedscertifikat, og der i stedet fastlægges et nyt standarddyresundhedscertifikat til brug ved indførsel til Unionen af brevduer, der slippes løs straks efter indførslen (model »RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE«). Det er således nødvendigt at ændre kapitel 34 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 og at indsætte et nyt kapitel, nemlig kapitel 34a, i nævnte bilag.

(6) Bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 bør derfor ændres.

(7) Artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 indeholder en liste over de standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater, der skal anvendes ved indførsel til Unionen af visse kategorier af fugle og avlsmateriale deraf. Det er derfor nødvendigt at ændre den, således at der i denne liste indsættes en henvisning til den nye model, »RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE«, der indsættes i det nye kapitel 34a i nævnte forordnings bilag II.

(8) For at undgå enhver form for forstyrrelser i handelen for så vidt angår indførslen til Unionen af sendinger, der berøres af de ændringer, der foretages i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 ved nærværende forordning, bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt fortsat at bruge certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende forordning.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.01.2022
Anvendelsesdato i EU
16.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet