Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 av 15. april 2021 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av sykdomsfri status og ikke-vaksinert status for visse medlemsstater eller for soner eller segmenter i medlemsstater med hensyn til visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogrammer for disse listeførte sykdommene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/620 of 15 April 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of the disease-free and non-vaccination status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for those listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer.

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882.

Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C.

Utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del II om overvåkning, utryddelse og sykdomsfri status er gitt i forordning (EU) 2020/689. Her er det gitt bestemmelser om utformingen av utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommene brucellose, tuberkulose, rabies, enzootisk bovin leukose, blåtunge, bovin virusdiare og infeksjon med Bonamia exitiosa har det i tidligere regelverk ikke eksistert bestemmelser om utryddelsesprogrammer.

I forordning (EU) 2020/689 er det også gitt bestemmelser om vilkår for godkjenning av sykdomsfri status for hele landet, soner eller segmenter, og vedlikehold av denne for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommen rabies, blåtunge, bovin virus diare og infeksjon med Bonamia exitiosa har sykdomsfri status ikke eksistert i tidligere regelverk.

I artikkel 280 av dyrehelseforordningen og artikkel 84 og 85 av forordning (EU) 2020/689 er det gitt overgangsbestemmelser som sier at godkjente utryddelsesprogrammer og sykdomsfrie statuser for visse sykdommer anerkjent etter tidligere regelverk skal ansees som godkjente etter nytt regelverk.

Norge har sykdomsfri status for en rekke sykdommer.

1. Landdyrsykdommer: rabies, brucellose, tuberkulose, enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt/infeksiøs pustulus vulvovaginitt, Aujeszky's disease og Newcastle disease.

2. Akvakultursykdommer: infeksjon med Marteilia refringens, infeksjon med Bonamia ostreae, infeksiøs haematopoetisk nekrose og viral haemorrhagisk septikemi.

Sykdomsfri status for de ovenfor nevnte sykdommene er gitt gjennom ESA-vedtak 032/21/COL med endringer.

Norge har i tillegg en sykdomsfri status for infestasjon med Gyrodactylus salaris gjennom ESA-vedtak 58/16/COL. Videreføring av denne statusen gjennomføres i forordning (EU) 2021/260 og er hjemlet i dyrehelseforordningens artikkel 226(3).

Norge har per dags dato ingen godkjente utryddelsesprogrammer.

På grunn av topilarsystemet vil ikke Norges sykdomsfrie statuser nevnt ovenfor føres opp i vedlegg til denne rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften. Da rettsakten ikke gir noen oversikt over Norges godkjente sykdomsfrie status vil det i den samme forskriften vises til nevnte ESA-beslutninger om sykdomsfri status. Som vedlegg til forskriften listes hvilke sykdommer Norge har sykdomsfri status for.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at en oversikt over alle godkjente sykdomsfrie statuser og godkjente utryddelsesprogram samles i en rettsakt slik at de blir lettere å finne. I tidligere regelverk har slike oversikter vært spredt på flere rettsakter avhengig av sykdom.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0620
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro