Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for sykdomsspredning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 of 3 December 2018 on the application of certain disease prevention and control rules to categories of listed diseases and establishing a list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten kategoriserer de listeførte sykdommene i AHL*. Dette gjelder både sykdommer på fiskehelse- og landdyrhelseområdet. At en sykdom listeføres i AHL betyr at bestemmelsene i AHL med underliggende regelverk gjelder for sykdommen. Dette innebærer at bestemmelser om overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår gitt i AHL vil gjelde for de listeførte sykdommene. Kategorisering av sykdommene gir en overordnet oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for ulike sykdommer. Spesifikke bestemmelser for hver sykdomskategori og enkeltsykdommer vil gis i underliggende regelverk som er under utarbeidelse.

De listeførte sykdommene i AHL kategoriseres i følgende deler;

· Kategori A: Sykdommer som ikke forekommer i EU og som umiddelbart skal utryddes

· Kategori B: Sykdommer som forekommer i EU og må kontrolleres med mål om utryddelse

· Kategori C: Sykdommer som forekommer i EU og har en viss betydning for enkelte medlemsland. Tiltak mot disse sykdommen skal hindre spredning til områder med fristatus eller utryddelsesprogam for sykdommen.

· Kategori D: Sykdommer som trenger handelstiltak for å forhindre spredning mellom medlemsland eller fra tredjeland.

· Kategori E: Sykdommer som skal overvåkes i EU.

Spesifikke kriterier for de ulike kategoriene er gitt i artikkel 8 og 9 av AHL. EU’s vitenskapskomite (EFSA) har på bakgrunn av disse kriteriene laget et system og vurdert kategorisering av de listeførte sykdommene. Denne vurderingen og diskusjoner i arbeidsgruppemøter ligger bak den endelige kategoriseringen av de listeførte sykdommene.

På bakgrunn av kategoriene listeføres de ulike sykdommene i følgende grupper:

1. Sykdommer som kun er kategori E

2. Sykdommer som er i kategori E og D

3. Sykdommer som er i kategori E, D og C

4. Sykdommer som er i kategori E, D og B

5. Sykdommer som er i kategori E, D og A

I tillegg gir rettsakten bestemmelser om hvilke dyrearter og vektorer de listeførte sykdommene skal være regulert for. I enkelte tilfeller har listeførte sykdommer blitt plassert i ulik kategori avhengig av hos hvilken dyreart den opptrer.

Når det gjelder landdyr så er gjeldende bestemmelser i stor grad videreført ved at sykdommene er satt i ulike kategorier avhengig av alvorlighetsgrad og utbredelse. Det kan allikevel være vanskelig å se hele bildet da gjeldende regelverk på landdyrhelseområdet er lite oversiktlig.

Når det gjelder fiskehelseområdet så er i stor grad gjeldende kategorisering av sykdommer som «eksotiske» og «ikke-eksotiske» videreført. Sykdommene som i dag er kategorisert som «eksotiske» sykdommer har med enkelte unntak blitt plassert i kategori A. Unntakene dreier seg om at enkelte bløtdyrsykdommer som tidligere var «eksotiske» har blitt plassert i lavere kategori (kategori C). Flertallet av sykdommene som i dag er kategorisert som «ikke-eksotiske» har blitt plassert i kategori C-D. Unntaket er koi herpesvirus som kategoriseres i kategori E. Ingen sykdommer på fiskehelseområdet er plassert i kategori B. Når det gjelder Infeksiøs lakseanemi (ILA) som er en viktig fiskesykdom for Norge, så har den blitt plassert i kategori C. Dette medfører utfordringer med hensyn til kontroll og bekjempelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett. Den vil etter all sannsynlighet gjennomføres i en ny forskrift sammen med dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og listeføringsforordningen (EU) 2018/1629.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kategorisering av sykdommene som listeført i AHL vil ha betydning for overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår av levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale for både landdyr og akvatiske dyr. Detaljerte bestemmelser som regulerer disse områdene vil komme i underliggende rettsakter til AHL som er under utarbeidelse. Det er derfor vanskelig å gi noen detaljert beskrivelse av økonomiske og administrative konsekvenser av kategoriseringen av de listeførte av sykdommene i AHL på dette tidspunktet.

Når det gjelder landdyr så regulerer AHL sykdommene bovin virusdiare (BVD) i kategori C, D og E, porcint reproduktivt respiratorisk syndrom (PRRS) i kategori D og E, og paratuberkulose i kategori E. Disse sykdommene har ikke tidligere vært regulert. Listeføringen og kategoriseringen av disse sykdommene kan gjøre det enklere å beskytte norske husdyr mot sykdommene. Dette vil være med på å sikre mindre sykdom hos norske husdyr og dermed unngå produksjonstap, redusere faren for økt bruk av medisiner og sikre dyrevelferden. Listeføringen og kategoriseringen av sykdommene vil medføre behov for informasjon og veiledning fra næringen og Mattilsynet.

Videre vil listeføringen og kategoriseringen av disse sykdommene få konsekvenser for Mattilsynet som må oppdatere sine tilsynssystemer og utvide noen av overvåkningsprogrammene med økning av analysekostnader. Det vil også være behov for omfattende regelverksarbeid under gjennomføring av AHL med underliggende rettsakter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har under arbeidet i ekspertgruppen under Kommisjonen jobbet for at flest mulig sykdommer skal listeføres i AHL og kategoriseres i høyest mulig kategori på bakgrunn av Norges gode dyrehelse. Det høye antallet sykdommer som er listeført ansees som et godt utgangspunkt for kommende arbeid for å ivareta dyrehelse i EU. Spesielt viktig for Norge har det vært å få med på lista: bovin virus diare (BVD), porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose (PT).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

*Red. anm.: AHL = Animal Health Law - dyrehelsforordningen: europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2018
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) 2016/429) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1882
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro