Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 21. september 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg som holder landdyr og rugerier og sporbarhet av visse holdte landdyr og rugeegg

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 21 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsættes der regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. Navnlig i forordningens del IV fastsættes der regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, samt regler for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg i Unionen. Forordning (EU) 2016/429 giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, og for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg. Navnlig del II i nævnte delegerede forordning indeholder regler for registrering og godkendelse af virksomheder, der holder landdyr, herunder virksomheder, der foretager sammenbringning, og virksomheder, fra hvilke sendinger af rugeæg eller fjerkræ flyttes til en anden medlemsstat. Desuden fastsætter del III i nævnte delegerede forordning regler for sporbarhed for opdrættede landdyr og rugeæg, og mere specifikt fastsætter den regler for sporbarhed for opdrættet kvæg samt opdrættede får og geder, samt regler for mærkning af rugeæg.

(3) Reglerne i denne forordning er materielt forbundne og gælder for operatører, der transporterer eller holder landdyr eller rugeæg. For at sikre sammenhæng og enkelthed samt en effektiv anvendelse af reglerne og for at undgå overlapning heraf bør reglerne derfor fastsættes i én enkelt retsakt frem for i flere forskellige retsakter med mange krydshenvisninger. Denne tilgang er også i overensstemmelse med en af hovedmålsætningerne med forordning (EU) 2016/429, som var at strømline EU's dyresundhedsbestemmelser og dermed gøre dem mere gennemsigtige og lettere at anvende.

(4) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsættes det, at operatører af rugerier, hvorfra sendinger af rugeæg eller fjerkræ flyttes til en anden medlemsstat, og operatører af virksomheder, der holder fjerkræ, hvorfra sendinger af fjerkræ bestemt til anden anvendelse end slagtning eller rugeæg flyttes til en anden medlemsstat, skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse af deres virksomheder. Ved artikel 94, stk. 3, litra a), i nævnte forordning tillægges Kommissionen beføjelse til at tillade undtagelser fra kravet om, at operatører skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse for visse typer virksomheder, der udgør en ubetydelig risiko.

(5) Flytning til en anden medlemsstat af små mængder af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og rugeæg af disse dyr, udgør en mindre risiko for spredning af sygdomme. Derudover kan operatører af virksomheder, hvorfra små mængder af de nævnte dyr og rugeæg flyttes til en anden medlemsstat, af praktiske årsager ikke opfylde alle de krav til godkendelse, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2019/2035. Artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres, så operatører af rugerier og virksomheder, der holder fjerkræ, hvorfra færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, flyttes til en anden medlemsstat, er undtaget fra kravet om ansøgning til den kompetente myndighed om godkendelse.

(6) Ved artikel 38, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/2035 fastsættes det, at operatører, der holder kvæg, skal sikre, at de pågældende dyr er identificeret med specifikke identifikationsmidler, mens artikel 38, stk. 2, i samme forordning giver operatørerne mulighed for at udskifte disse specifikke identifikationsmidler med alternative midler. Ligeledes fastsættes der i artikel 45, stk. 1 og 2, i nævnte delegerede forordning forpligtelser for operatører til identifikation af deres opdrættede får og geder med specifikke identifikationsmidler, mens artikel 45, stk. 4, i samme forordning giver operatørerne mulighed for at udskifte disse specifikke identifikationsmidler med alternative midler.

(7) På den anden side giver artikel 269 i forordning (EU) 2016/429 medlemsstaterne mulighed for inden for visse områder at vedtage nationale foranstaltninger, som de kan anvende på deres områder, og som supplerer eller er strengere end dem, der er fastsat i nævnte forordning. Sporbarhedskrav for sendinger af opdrættede landdyr og avlsmateriale er et af disse områder. Delegeret forordning (EU) 2019/2035 afspejler ikke i tilstrækkelig grad denne mulighed. Artikel 38, stk. 2, artikel 45, stk. 4, og artikel 48 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres for at præcisere, at muligheden for, at operatører, der holder kvæg, får eller geder, kan identificere disse dyr ved hjælp af alternative identifikationsmidler, bør være omfattet af et krav om godkendelse fra medlemsstatens side. Dette præciserer rolle og ansvar for de medlemsstater, der anvender nationale foranstaltninger for at sikre en korrekt gennemførelse af supplerende eller strengere sporbarhedskrav for opdrættet kvæg samt opdrættede får og geder, jf. artikel 269 i forordning (EU) 2016/429.

(8) Ved artikel 76 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 fastsættes det, at operatører, der holder fugle af papegøjefamilien, skal sikre, at midlerne til identifikation af fugle af papegøjefamilien viser dyrets identifikationskode. Definitionen af en identifikationskode i henhold til nævnte delegerede forordning overskrider imidlertid det nødvendige til identifikation af fugle af papegøjefamilien og udgør en betydelig administrativ byrde for medlemsstaterne. Delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres, så midlerne til identifikation af fugle af papegøjefamilien i stedet viser en alfanumerisk kode, som gør det muligt at identificere dem og giver et tilstrækkeligt niveau af sporbarhed for disse dyr, når de flyttes mellem medlemsstater.

(9) Ved artikel 80 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 fastsættes det, at alle rugeæg skal mærkes med det unikke godkendelsesnummer på rugeæggenes oprindelsesvirksomhed. Ved forordning (EU) 2016/429 kræves det dog kun, at de virksomheder, der sender rugeæg til andre medlemsstater, skal godkendes. Ved delegeret forordning (EU) 2020/688 fastsættes det desuden, at når sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, flyttes til en anden medlemsstat, skal disse æg stamme fra registrerede virksomheder. Delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres, så operatører af virksomheder, der holder fjerkræ, og operatører af rugerier, hvorfra sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, flyttes til en anden medlemsstat, er undtaget fra kravet om at sikre, at hvert rugeæg er mærket med oprindelsesvirksomhedens unikke godkendelsesnummer. Denne ændring er også i overensstemmelse med de ændringer, der skal foretages i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 ved nærværende forordning.

(10) Ved artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 fastsættes der krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, og det fastsættes, at den kompetente myndighed skal sikre, at de pågældende virksomheder opfylder kravene i del 1 i bilag I til nævnte forordning. I del 1, punkt 1, litra b), i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/2035 fastsættes det, at en virksomhed kun kan opnå godkendelse til sammenbringning af hovdyr, hvis virksomheden til enhver tid kun huser hovdyr af samme kategori, art og sundhedsstatus. Eksisterende samlesteder kan dog have et eller flere epidemiologisk adskilte områder til opstaldning af dyr. Disse adskilte områder bør drives på en måde, som sikrer, at de dyr, der holdes på disse områder, ikke er i direkte eller indirekte kontakt med hinanden. Således er det muligt at holde hovdyr af forskellig art, kategori eller sundhedsstatus på en virksomhed, så længe dyrene holdes i forskellige epidemiologisk adskilte områder til opstaldning. Del 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres for at åbne mulighed herfor.

(11) Derudover fastsættes der ved artikel 15-18 i delegeret forordning (EU) 2020/688 en mulighed for at medtage får og geder i den samme sending, da begge arter er underlagt de samme dyresundhedsmæssige krav som fastsat i nævnte delegerede forordning. Det bør også i henhold til delegeret forordning (EU) 2019/2035 være muligt at medtage får og geder i samme sending. Delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor ændres, så den omfatter en undtagelse fra hovedreglen i del 1 i bilag I til nævnte forordning, der angiver, at kun hovdyr af samme art må sammenbringes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet