Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 om endring av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om smittsomme duresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet ('dyrehelseloven')

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1629 of 25 July 2018 amending the list of diseases set out in Annex II to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‛Animal Health Law’)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (AHL) som listefører hvilke sykdommer som bestemmelsene i AHL med underliggende regelverk skal gjelde for. Dette omfatter sykdommer hos både fisk og landdyr. Det betyr at bestemmelser om overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår gitt i AHL vil gjelde for de listeførte sykdommene. Rettsakten er den første av de 21 underliggende rettsaktene under AHL som er ferdigstilt.

Munn- og klauvsjuke, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, høypatogen aviær influensa og afrikansk hestepest er listeført i artikkel 5 av AHL. Øvrige sykdommer som er listeført i AHL er oppgitt i forordningens vedlegg II. Totalt listeføres 50 sykdommer i AHL. Zoonotiske sykdommer og overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) er regulert i annet regelverk, og er derfor ikke tatt inn i AHL. Kriteriene for hvilke sykdommer som listeføres er gitt i artikkel 5-7 av AHL. EU’s vitenskapskomite (EFSA) har satt disse kriteriene i et system og vurdert en rekke sykdommer som potensielle kandidater. Det er EFSA’s anbefalinger og diskusjoner i ekspertgruppemøter under Kommisjonen som danner grunnlaget for listeføringen.

De fleste av de listeførte sykdommene har også tidligere vært regulert av EØS-regelverket både under fiskehelse- og landdyrhelseområdet. Bovin virusdiare (BVD) og porcint reproduktivt respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose er sykdommer på landdyrhelseområdet som tidligere ikke har vært regulert, men som nå er listeført.

Under vurderingsprosessen kom det fram en del sykdommer som ikke ble listeført i denne omgang, men som skal vurderes på et senere stadium. På landdyrhelseområdet er porcin endemisk virus diare (PED) en av disse, mens på fiskehelseområdet så skal blant annet infeksjon med salmonid alfa virus (SAV) vurderes senere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett. Den vil etter all sannsynlighet gjennomføres i en ny forskrift sammen med dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og kategoriseringsforordningen (EU) 2018/1882.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hvilke sykdommer som er listeført i AHL vil ha betydning for overvåkning, bekjempelse, forflytningsvilkår og importvilkår av levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale for både landdyr og akvatiske dyr. Detaljerte bestemmelser som regulerer disse områdene vil komme i underliggende rettsakter til AHL som er under utarbeidelse. Det er derfor vanskelig å gi noen detaljert beskrivelse av økonomiske og administrative konsekvenser av listeføringen av sykdommer i AHL på dette tidspunktet.

Når det gjelder landdyr så regulerer AHL sykdommene bovin virusdiare (BVD) og porcint reproduktivt respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose som tidligere ikke har vært regulert. Listeføringen av disse sykdommene kan gjøre det enklere å beskytte norske husdyr mot sykdommene. Dette vil være med på å sikre mindre sykdom hos norske husdyr og dermed unngå produksjonstap, redusere faren for økt bruk av medisiner og sikre dyrevelferden. Listeføringen vil medføre behov for informasjon og veiledning fra næringen og Mattilsynet.

Videre vil listeføringen av disse sykdommene få konsekvenser for Mattilsynet som må oppdatere sine tilsynssystemer og utvidelse av overvåkningsprogram med økning av analysekostnader. Det vil også være behov for omfattende regelverksarbeid under gjennomføring av AHL med underliggende rettsakter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge har under arbeidet i ekspertgruppen under Kommisjonen jobbet for at flest mulig sykdommer skal listeføres i AHL på bakgrunn av Norges gode dyrehelse. Det høye antallet sykdommer som er listeført ansees som et godt utgangspunkt for kommende arbeid for å ivareta dyrehelse i EU. Spesielt viktig for Norge har det vært å få med på lista: bovin virus diare (BVD), porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS) og paratuberkulose (PT).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2018
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) 2016/429) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1629
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro