Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1219 av 14. juli 2022 om endring av vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til helsesertifikater til bruk ved innførsel til eller transitt gjennom Unionen av forsendelser av visse sammensatte produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1219 of 14 july 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model certificates for the entry into and transit through the Union of consignments of certain composite products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2022/1219, gjennomfører flere endringer og presiseringer til de eksisterende helsesertifikatene i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere flere av sertifikatene i vedlegg III, som ligger i kapitlene 50 og 52, som er knyttet til sertifikater for sammensatte produkter. Oppdateringene baserer seg på behovet for å oppdatere regelverkshenvisningene for sammensatte produkter når det gjelder meieriprodukter, og justere hvilken informasjon som er nødvendig for sammensatte produkter som inneholder meieriprodukter som kun er i transitt gjennom EØS-området.

Hovedinnholdet i endringene er:

- endringer i sertifikatet i kapittel 50 til vedlegg III, retting av regelverkshenvisning knyttet til meieriprodukter som er brukt i produktet,

- oppdateringer av sertifikatet i kap. 52, hva angår reduksjon av informasjon om meieriproduktet som er en del av det sammensatte produktet, når det kun er i transitt gjennom EØS-området.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene frem til 15. april 2023, så lenge de er utstedt senest 15. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. april 2022 nr. 625 om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjennomfører endringer og presiseringer til helsesertifikatene som ligger i vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235, vedlegg III kap. 50 og 52. Disse er nødvendige for å riktig forståelse og bruk av helsesertifikatene. Det er også gitt en overgangsordning for bruk av de game sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. januar 2023.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 14. juli 2022, og kunngjort i EUR-Lex 15. juli 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 16. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2022
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2022
Anvendes fra i Norge
12.08.2022