Dublin-forordningen: gjennomføringsbestemmelser (2003)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1560/2003 av 2. september 2003 om fastsettelse av detaljerte regler for anvendelse av rådsforordning (EF) nr. 343/2003 om etablering av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad inngitt i en av medlemsstatene av en tredjelandsborger

Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2003

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En effektiv gennemførelse af forordning (EF) nr. 343/2003 kræver, at der fastsættes en række konkrete bestemmelser. Disse bestemmelser skal fastsættes klart for at lette samarbejdet mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for anvendelsen af forordningen, både med hensyn til fremsendelse og behandling af anmodninger om overtagelse og tilbagetagelse og med hensyn til anmodninger om oplysninger og gennemførelsen af overførsler.

(2) For at sikre den størst mulige kontinuitet mellem konventionen om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, som blev underskrevet i Dublin den 15. juni 1990, og forordning (EF) nr. 343/2003, som træder i stedet for den, skal denne forordning bygge på de fælles principper, lister og formularer, som er vedtaget af det udvalg, der blev nedsat ved konventionens artikel 18, idet der dog foretages de ændringer, som er nødvendige på grund af indførelsen af nye kriterier og ordlyden i visse bestemmelser og på grund af de indhøstede erfaringer.

(3) Der skal tages behørigt hensyn til samspillet mellem de procedurer, der er indført ved forordning (EF) nr. 343/2003, og anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen.

(4) Det er ønskeligt for både medlemsstaterne og de berørte asylansøgere, at der er en procedure til at finde en løsning i tilfælde af uoverensstemmelser mellem medlemsstater med hensyn til anvendelsen af den humanitære klausul i artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003.

(5) Oprettelsen af et elektronisk transmissionsnet med henblik på at lette gennemførelsen af forordning (EF) nr. 343/2003 kræver, at der indføres regler om både de tekniske standarder, der skal finde anvendelse, og den praktiske tilrettelæggelse af anvendelse af nettet.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder anvendelse på den behandling af oplysninger, der sker i medfør af nærværende forordning, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003.

(7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er forordning (EF) nr. 343/2003 ikke bindende for Danmark, og nærværende forordning er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, før der er indgået en aftale, som gør det muligt for Danmark at deltage i forordning (EF) nr. 343/2003.

(8) I medfør af artikel 4 i aftalen af 19. januar 2001 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, skal denne forordning anvendes fra samme tidspunkt af medlemsstaterne og af Island og Norge. I nærværende forordning og bilagene hertil forstås derfor ved "medlemsstaterne" tillige Island og Norge.

(9) Nærværende forordning bør træde i kraft snarest muligt, så det bliver muligt at anvende forordning (EF) nr. 343/2003.

(10) De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 27 i forordning (EF) nr. 343/2003 -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.09.2003
Anvendelsesdato i EU
06.09.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet