Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1999)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/103/EF av 24. januar 2000 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter

Directive 1999/103/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Den 19. generalkonferanse for vekt og mål (1991) har på internasjonalt plan utvidet listen over prefikser for SI-enheter som skal brukes for desimale multipler og undermultipler av SI-enheter.

2) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) har revidert prinsippene og reglene for de størrelser og enheter som er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 31. Reglene for hvordan SI-systemet skal brukes i praksis er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 1 000.

3) Ordlyden i rådsdirektiv 80/181/EØF​ bør bringes i samsvar med nevnte internasjonale avtaler og standarder.

4) Visse tredjestater godtar ikke produkter på sine markeder som bare er merket med de legale enhetene fastsatt ved direktiv 80/181/EØF. For foretak som eksporterer sine produkter til disse statene, vil det føre til ulempe dersom det ikke lenger er tillatt å anvende tilleggsangivelser etter 31. desember 1999. Tilleggsangivelser som inneholder enheter som ikke er legale, bør derfor fortsatt tillates etter nevnte dato.

5) Anvendelsen av direktiv 80/181/EØF bør undersøkes på nytt, og det bør treffes egnede tiltak med henblikk på anvendelse av et verdensomspennende system. Framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 i rådsdirektiv 71/316/EØF​ skal anvendes der det er hensiktsmessig

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.01.2000
Gjennomføringsfrist i EU
08.02.2001
Anvendelsesdato i EU
08.02.2001

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.02.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999L0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro