Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1885 av 6. november 2019 om fastsettelse av bestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av opplysninger om deponering av kommunalt avfall i henhold til rådsdirektiv1999/31/EF og om oppheving av kommisjonsvedtak 2000/738/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1885 of 6 November 2019 laying down rules for the calculation, verification and reporting of data on landfill of municipal waste in accordance with Council Directive 1999/31/EC and repealing Commission Decision 2000/738/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne er pålagt at rapportere mængden af deponeret kommunalt affald for at påvise, at målene i direktiv 1999/31/EF opfyldes. Beregningsreglerne vedrørende disse mål bør sikre, at dataene fra alle medlemsstater er gyldige og sammenlignelige.

(2) For at sikre, at beregningen afspejler deponeringens faktiske omfang, bør den mængde affald, der rapporteres som deponeret, omfatte alt kommunalt affald, der bortskaffes på deponeringsanlæg som omhandlet i artikel 5a, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 1999/31/EF, og der bør ikke foretages korrektioner for fugtindholdet. I visse tilfælde bidrager behandlet kommunalt affald, der modtages og deponeres på deponeringsanlæg, såsom stabiliseret bionedbrydeligt kommunalt affald, til at sikre overholdelse af kravene i punkt 5 i bilag I til direktiv 1999/31/EF, der omhandler foranstaltninger til at mindske gener og farer fra deponeringsanlægget. Eftersom sådant kommunalt affald faktisk deponeres på deponeringsanlægget, bør det medtages i den mængde kommunalt affald, der rapporteres som deponeret, og bør ikke henføres til nyttiggørelsesoperationer.

(3) Da deponeringsmålene for kommunalt affald, der er fastsat i direktiv 1999/31/EF, vedrører samme affaldsstrømme som genanvendelsesmålene for kommunalt affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF , bør beregningsreglerne for kommunalt affald, der rapporteres som deponeret affald, være i overensstemmelse med de beregningsregler for genanvendelse af kommunalt affald, der er fastsat i direktiv 2008/98/EF og i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 .
Hvis kommunalt affald overføres fra én medlemsstat til en anden medlemsstat eller til et tredjeland med henblik på genanvendelse eller anden nyttiggørelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 , bør den mængde affald, som fjernes i bestemmelseslandet i forbindelse med forbehandlingen, før kommunalt affald bringes ind i genanvendelsesoperationen, og som efterfølgende deponeres, medregnes i den mængde kommunalt affald, der rapporteres som deponeret af den medlemsstat, hvori det kommunale affald blev indsamlet.

(4) I henhold til artikel 5a, stk. 1, litra c), i direktiv 1999/31/EF skal mængden af kommunalt affald, der indgår i forbrændingsbortskaffelsesoperationer med henblik på senere deponering, rapporteres som deponeret. For at sikre, at mængden af kommunalt affald, der rapporteres som deponeret, ikke omfatter fraktioner af kommunalt affald, som underkastes forbrændingsbortskaffelsesoperationer, men som ikke deponeres, bør materialer hidrørende fra kommunalt affald, der nyttiggøres efter forbrændingsbortskaffelsesoperationer, fratrækkes inputtet til forbrændingsbortskaffelsesoperationer.

(5) I artikel 11a i direktiv 2008/98/EF fastsættes en særlig regel for beregningen af mængden af kommunalt affald, der er forberedt med henblik på genbrug, hvorved man udelukker alt affald, der er fjernet som følge af kontrol, rengøring og reparation for at kunne genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling. Deponeres sådant fjernet affald efterfølgende, bør det medtages i den mængde kommunalt affald, der rapporteres som deponeret, for at undgå, at det hverken rapporteres som forberedt med henblik på genbrug eller som deponeret, og for at sikre, at dataene om kommunalt affald er sammenhængende og afspejler deponeringens reelle omfang.

(6) I henhold til artikel 4, stk. 1, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 skal affald, der fjernes i forbindelse med genanvendelsen af kommunalt bioaffald, ikke indgå i procentsatserne for genanvendelse af kommunalt affald. Deponeres sådant fjernet affald efterfølgende, bør det medtages i den mængde kommunalt affald, der rapporteres som deponeret, for at undgå, at det hverken rapporteres som genanvendt eller som deponeret, og for at sikre, at dataene om kommunalt affald er sammenhængende og afspejler deponeringens reelle omfang.

(7) I henhold til artikel 5a, stk. 1, litra d), i direktiv 1999/31/EF skal den mængde affald, som opstår ved operationer med henblik på at genanvende kommunalt affald, og som efterfølgende deponeres, ikke rapporteres som deponeret. For at sikre overensstemmelse med de beregningspunkter for genanvendelse af kommunalt affald, der blev fastsat ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004, bør det præciseres, at ved affald, der opstår ved operationer med henblik på genanvendelse, forstås affald, der opstår i løbet af den oparbejdningsproces, som finder sted efter disse beregningspunkter.

(8) Medlemsstaterne rapporterer data om gennemførelsen af stk. 2, 5 og 6, i artikel 5 i direktiv 1999/31/EF i det format, Kommissionen har fastlagt. Dataene skal ledsages af en kvalitetskontrolrapport. Formatet bør sikre, at de rapporterede oplysninger giver et tilstrækkeligt grundlag for at verificere og overvåge opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, 5 og 6, i dette direktiv.

(9) Med henblik på at rapportere data om opfyldelse af deponeringsmålene for bionedbrydeligt kommunalt affald, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 1999/31/EF, har medlemsstaterne anvendt det format, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2000/738/EF . Da bestemmelserne i nævnte beslutning vedrørende forelæggelse af rapporter om gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF er forældet, bør denne beslutning ophæves. For at sikre kontinuitet bør der vedtages overgangsbestemmelser vedrørende fristen for rapportering af data vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 1999/31/EF for referenceårene 2016 og 2017.

(10) Reglerne for beregning, verifikation og rapportering af data vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 5 og 6, i direktiv 1999/31/EF er tæt knyttet til reglerne for de formater, der skal benyttes til rapportering af de pågældende data samt dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, i nævnte direktiv. For at sikre sammenhæng mellem disse regler og lette adgangen til dem bør begge regelsæt fastlægges i en enkelt afgørelse.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2019
Gjennomføringsfrist i EU
01.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet