Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1235 av 12. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med bestemmelser om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjoner, oppheving av beskyttelsen og registeret

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen inneholder bestemmelser som supplerer de overordnede bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen opphever og erstatter, sammen med kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1236, gjennomføringsforordning (EF) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelse av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Bestemmelsene i forordningen gjelder søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjoner, oppheving av beskyttelsen og registeret for beskyttede geografiske betegnelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som supplerer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet