Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1235 av 12. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med regler for søknader om registrering av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endring av produktspesifikasjoner, annullering av registreringen og registeret

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen inneholder bestemmelser som supplerer de overordnede bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen opphever og erstatter, sammen med kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1236, gjennomføringsforordning (EF) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelse av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Bestemmelsene i forordningen gjelder søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjoner, oppheving av beskyttelsen og registeret for beskyttede geografiske betegnelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som supplerer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro