Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1236 av 12. maj 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, opposisjonsprosedyren, endringer i produktspesifikasjoner, kansellering av beskyttelsen, bruk av symbol og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1236 of 12 May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration, use of symbol and control

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) 2019/787 erstattede og ophævede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 . Ved kapitel III i forordning (EU) 2019/787 fastsættes der bestemmelser om geografiske betegnelser i spiritussektoren, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i denne henseende. For at sikre, at markedet for spiritus fungerer gnidningsløst inden for de nye retlige rammer, og for navnlig for at forenkle og rationalisere den måde, hvorpå ordningen for geografiske betegnelser for spiritus fungerer, er det nødvendigt at vedtage visse bestemmelser ved hjælp af sådanne retsakter. Disse retsakter bør erstatte en del af bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 , som ophæves ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/XXXX .

(2) Ved forordning (EU) 2019/787 gives der mulighed for, at flere sammenslutninger fra forskellige medlemsstater eller tredjelande kan indgive en fælles ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus. Af klarhedshensyn bør der fastsættes supplerende regler for indgivelsen af fælles ansøgninger, der vedrører mere end ét nationalt område.

(3) For at sikre at der er indført ensartede og effektive procedurer, bør der fastsættes regler for de oplysninger og formularer, der kræves for indgivelse af ansøgninger om registrering, ansøgninger om godkendelse af EU-ændringer af en produktspecifikation og meddelelser om godkendte standardændringer og midlertidige ændringer, meddelelser og begrundede indsigelser, meddelelser om afslutning af høringer, der er led i en indsigelsesprocedure, og anmodninger om annullering af en registrering.

(4) Det geografiske område for de geografiske betegnelser, for hvilke der ansøges om beskyttelse, bør beskrives detaljeret, præcist og utvetydigt i produktspecifikationen, således at producenterne, de kompetente myndigheder og kontrolorganerne kan udføre deres arbejde på et sikkert, entydigt og pålideligt grundlag. Derudover bør enhedsdokumentet indeholde en kort sammenfatning af det geografiske område.

(5) Tredjemands interesser i en medlemsstat bør beskyttes, hvis der foretages væsentlige ændringer af de produktspecifikationer, der indgives sammen med ansøgningen, som følge af Kommissionens bemærkninger i forbindelse med den undersøgelse, der gennemføres i henhold til artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787. Sådanne ændringer bør offentliggøres på passende vis på medlemsstatsniveau for derved at gøre det muligt for fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse at gøre indsigelse.

(6) Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre en effektiv forvaltning af systemet bør der fastsættes nærmere regler for krav og frister i forbindelse med indsigelsesproceduren, ansøgninger om godkendelse af EU-ændringer, meddelelser om godkendte standardændringer eller midlertidige ændringer og annulleringsanmodninger.

(7) I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 skal Kommissionen give oplysning om en meddelelse om indsigelse, der er indgivet mod en ansøgning om registrering om en geografisk betegnelse eller en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring eller mod en annulleringsanmodning, til den myndighed, det organ eller den person, der har indgivet ansøgningen eller anmodningen. For at sikre åbenhed og lette proceduren bør meddelelsen indeholde den indsigende parts navn og kontaktoplysninger. Ansøgeren vil straks kunne indlede en uformel høring med den potentielle indsigende part, hvorved spørgsmålet muligvis kan afklares, inden den indsigende part indgiver den begrundede indsigelse.

(8) Hvis en meddelelse om indsigelse efterfølges af en begrundet indsigelse, der kan antages, skal Kommissionen give den myndighed, det organ eller den person, der indgav meddelelsen om indsigelse, og den myndighed, det organ eller den person, der indgav ansøgningen om registrering eller ændring eller anmodningen om annullering, deres respektive kontaktoplysninger, således at de to parter kan indlede relevante høringer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787.

(9) Navnet på den ansøger, der indgiver en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring, eller navnet på en fysisk eller juridisk person, der indgiver en anmodning om annullering i medfør af henholdsvis artikel 31 eller 32 i forordning (EU) 2019/787, vil skulle offentliggøres for at identificere de personer, der har iværksat proceduren for ændring eller annullering, og for at give potentielle indsigende parter mulighed for at påberåbe sig deres legitime interesser.

(10) Godkendte standardændringer og midlertidige ændringer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, således at de i overensstemmelse med den nye ordning for godkendelse af ændringer i henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2019/787 er offentligt tilgængelige og kan finde anvendelse på Unionens område. Offentliggørelsen af en godkendt standardændring, der vedrører en geografisk betegnelse med oprindelse i et tredjeland, og som er blevet meddelt af en fysisk eller juridisk person, kan indeholde personoplysninger med henblik på at kunne identificere den person, der er ansvarlig for at fremsende en sådan ændring.

(11) De gældende regler om gengivelse af EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 , bør overtages, således at forbrugerne kan genkende spiritus med en beskyttet geografisk betegnelse.

(12) Merværdien af en geografisk betegnelse ligger i forbrugernes tillid. Ordningen er kun troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation, kontrol og revision, der omfatter en ordning med kontrol i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen, som forvaltes af de kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 sammenholdt med artikel 38, stk. 2, i nævnte forordning. For at det indre marked kan fungere optimalt, er det vigtigt, at producenterne i forskellige situationer hurtigt og nemt kan bevise, at de har tilladelse til at anvende den beskyttede betegnelse, f.eks. i forbindelse med toldmyndighedernes kontrol, markedsinspektioner eller efter anmodning fra erhvervsdrivende. Det system, som medlemsstaterne har indført, bør også sikre, at producenter, der overholder reglerne, har ret til at være omfattet af kontrollen af, at produktspecifikationen overholdes.

(13) Der bør fastlægges regler og formularer for dokumentationen af certificeringen af spiritus med en geografisk betegnelse, der vedrører et geografisk område i et tredjeland.

(14) For at sikre en effektiv administrativ forvaltning og under hensyntagen til de erfaringer, der er indsamlet via de informationssystemer, der er indført af Kommissionen, bør kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen forenkles, og oplysningerne bør udveksles i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 .

(15) Kommissionen har oprettet informationssystemet "e-Ambrosia" for forvaltningen af ansøgninger om beskyttelse af geografiske betegnelse for fødevarer, vin, spiritus og aromatiserede vine. Medlemsstaterne og Kommissionen bør fortsat anvende nævnte system, når det gælder spiritus, til meddelelser vedrørende procedurerne vedrørende ansøgninger om registrering og vedrørende godkendelsen af ændringer af produktspecifikationen. På grund af den strenge akkrediteringsordning bør nævnte system imidlertid ikke benyttes til kommunikation med medlemsstaterne vedrørende indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering, og det bør i afventning af de nødvendige garantier for digital sikkerhed ikke bruges til kommunikation med tredjelande. I forbindelse med indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering bør medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og producenter fra tredjelande samt fysiske og juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til forordning (EU) 2019/787, i stedet for kommunikere med Kommissionen pr. e-mail.

(16) Det bør fastlægges, på hvilken måde Kommissionen skal gøre oplysninger vedrørende geografiske betegnelser i spiritussektoren offentligt tilgængelige.

(17) Hvad angår geografiske betegnelser for spiritus med oprindelse i Unionen gennemfører Kommissionen og medlemsstaterne procedurerne for registrering, ændring af produktspecifikationen og annullering af registreringen og procedurerne for kontrol i henhold til forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/XXXX og nærværende forordning. Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige for de forskellige skridt i den pågældende procedure. Medlemsstaterne er ansvarlige for det første skridt i proceduren, som består i at modtage ansøgningen fra producentsammenslutningen, vurdere ansøgningen, hvorved der også indledes en national indsigelsesprocedure, og på grundlag af resultatet af vurderingen fremsende ansøgningen til Kommissionen. Kommissionen er ansvarlig for at foretage en nøje gennemgang af ansøgningerne, og herunder gennemføre en international indsigelsesprocedure, og at træffe afgørelse om, hvorvidt den geografiske betegnelse kan indrømmes beskyttelse. Kommissionen gennemfører også de tilsvarende procedurer for geografiske betegnelser med oprindelse i tredjelande.

(18) For at begrænse offentliggørelsen af persondata til et minimum bør de dokumenter, der skal fremlægges i forbindelse med de pågældende procedurer, så vidt muligt undgå krav om, at der skal fremsendes personoplysninger. Kommissionen og medlemsstaterne kan imidlertid have brug for at behandle oplysninger, der indeholder personoplysninger såsom personnavne og kontaktoplysninger. I behørigt begrundede tilfælde kan det være nødvendigt at offentliggøre sådanne oplysninger.

(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, der foretages af Kommissionen i medfør af sådanne procedurer. Det bør præciseres, at Kommissionen skal betragtes som dataansvarlig, jf. definitionen i forordning (EU) 2018/1725, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de procedurer, for hvilken den i henhold til forordning (EU) 2019/787 er ansvarlig.

(20) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, der foretages af medlemsstaterne inden for rammerne af de pågældende procedurer. Det bør derfor præciseres, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal betragtes som dataansvarlige, jf. definitionen i forordning (EU) 2016/679, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de procedurer, for hvilke de i henhold til forordning (EU) 2019/787, er ansvarlige.

(21) Det er medlemsstaterne, der med henblik på indsigelsesproceduren har ansvaret for offentliggørelsen af det enhedsdokument og den produktspecifikation, som der er foretaget ændringer i som følge af de udvekslinger, der henvises til i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787. Reglerne om den nationale indsigelsesprocedure er fastsat i nævnte forordnings artikel 24, stk. 5 og 6, som led i den nationale undersøgelsesprocedure. Da den nationale undersøgelsesprocedure finder anvendelse fra den 25. maj 2021, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, bør forpligtelsen til at offentliggøre sådanne ændringer af enhedsdokumenter og produktspecifikationer også finde anvendelse fra nævnte dato.

(22) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet