Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1303 av 25. april 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til definisjonen av og kravene til etanol av landbruksopprinnelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1303 of 25 April 2022 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the definition of and requirements for ethyl alcohol of agricultural origin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 5 i forordning (EU) 2019/787 fastsættes definitionen af og kravene til landbrugsethanol, som industrien også betegner som ethanol fremstillet af landbrugsprodukter, neutral alkohol eller rektificeret alkohol. Denne tekniske definition og disse krav er blevet overført uden væsentlige ændringer i forhold til dem, der er fastsat i punkt 1) i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008.

2) Definitionen af og kravene til landbrugsethanol i artikel 5 i forordning (EU) 2019/787 er imidlertid delvis forældet ud fra et teknisk og videnskabeligt synspunkt. Navnlig bør maksimumsindholdet af visse reststoffer bringes i overensstemmelse med de tekniske parametre, der i øjeblikket anvendes af industrien og de fleste analyselaboratorier. I lyset af de teknologiske fremskridt på dette område er behovet for en ændring af denne definition og af disse krav således berettiget.

(3) Henvisningerne til "samlet syreindhold", "flygtige kvælstofbaser" og "tørstofindhold" i artikel 5, litra d), nr. i), vi) og vii), i forordning (EU) 2019/787 er ikke længere relevante, da de normalt ikke anvendes som procestekniske parametre, fordi forekomsten af sådanne reststoffer i alkohol med et alkoholindhold udtrykt i volumen på 96 % er ubetydelig og sandsynligvis ikke findes i landbrugsethanol.

(4) Hvad angår "estere", "aldehyder" og "højere alkoholer", er maksimumsværdierne i artikel 5, litra d), nr. ii), iii) og iv), i forordning (EU) 2019/787 ikke tilstrækkeligt specifikke og kræver i øjeblikket vådkemiske analysemetoder, som ikke er defineret i EU-retten. En mere præcis definition af de stoffer, for hvilke grænseværdierne for reststoffer gælder, vil forbedre resultaterne af de analyser, der skal foretages af landbrugsethanol ved hjælp af metoder såsom gaskromatografi og vil være til gavn for analysepersonalet, da mange af de ældre analyseteknikker kræver anvendelse af farlige kemikalier.

(5) Navnlig bør estere begrænses til "ethylacetat". Selv om der kan dannes mange estere i gæringsprocessen, er ethylacetat den, der findes i den højeste koncentration, mens andre estere, der potentielt er til stede i landbrugsethanol, sandsynligvis ikke lader sig påvise ved hjælp af standardiserede analyseteknikker og i ubetydelig grad bidrager til den samlede mængde estere. Målingen af ethylacetat bør baseres på referencemetoden i Kommissionens forordning (EF) nr. 2870/2000, da det er en veletableret metode, som i øjeblikket anvendes til analyse af en række former for spiritus.

(6) På samme måde er den vigtigste aldehyd, der bidrager til det samlede indhold af aldehyder, "acetaldehyd". Derfor bør kun acetaldehyd anvendes som parameter ved denne bestemmelse. Da acetaldehyd er i ligevægt med 1,1-diethoxyethan, dvs. at begge molekyler er til stede og kan omdannes til hinanden på grund af de kemisk-fysiske forhold, er det også nødvendigt at tælle den fraktion af acetaldehyd, som indgår i acetalet. Målingen af acetaldehyd bør baseres på referencemetoden i forordning (EF) nr. 2870/2000, da det er en veletableret metode, som i øjeblikket anvendes til analyse af en række former for spiritus.

(7) Efter gæringen er højere alkoholer til stede i betydelige mængder. Der er dog kun en lille mængde højere alkoholer til stede i landbrugsethanol, da højere alkoholer let kan destilleres på grund af de højere kogepunkter. Målingen af højere alkoholer bør baseres på referencemetoden i forordning (EF) nr. 2870/2000, da det er en veletableret metode, som i øjeblikket anvendes til analyse af en række former for spiritus.

(8) Hvad angår "furfural", henviser det nuværende krav om, at det ikke må være påviseligt, til en vådkemisk analysemetode, som ikke længere anvendes i de fleste medlemsstater, hvilket forhindrer ensartede og veldefinerede analysemetoder og -resultater. Da der i øjeblikket ikke findes nogen veldefineret referencemetode for analyse af furfural i landbrugsethanol, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en tærskelværdi, der kan påvises ved hjælp af de forskellige metoder, der i øjeblikket anvendes i de fleste laboratorier i medlemsstaterne, og som er blevet mere præcise, siden dette krav oprindeligt blev indført. Målingen af furfural bør baseres på den væskekromatografimetode for forbindelser fra træ, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2870/2000.

(9) For fuldstændighedens skyld og i overensstemmelse med definitionen af landbrugsdestillat i artikel 4, nr. 7), i forordning (EU) 2019/787 bør det desuden foreskrives, at landbrugsethanol er resultatet af destillation efter alkoholgæring af landbrugsvarer.

(10) Forordning (EU) 2019/787 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet