Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 av 29. juli 2016 om endring av forordning (EU) nr. 92/2010 når det gjelder utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter og utarbeiding av statistikk

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1253 of 29 July 2016 amending Regulation (EU) No 92/2010 as regards the data exchange between customs authorities and national statistical authorities and the compilation of statistics

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2016)

Sammendrag av innhold
Med forordning (EF) nr. 471/2009 er det etablert det en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statistikk over varehandelen med tredjeland. Den viktigste datakilden for denne statistikken er data fra tollmyndighetene. Forordning 471/2009 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk med enkelte tilpasninger blant annet ved at det er tatt inn at statistikkområdet for EØS i prinsippet skal tilsvare avtalepartenes tollområde.

Forordning 471/2009 bygger på EUs tidligere tollkodeks, vedtatt ved forordning (EF) nr. 450/2008. Denne er erstattet med en ny tollkodeks, vedtatt ved forordning 952/2013. Den nye tollkodeksen trådte i kraft 1. mai 2016 og i lys av dette har det vært nødvendig å endre kommisjonsforordning 92/2010 om gjennomføring av forordning 471/2009. Forordning 92/2010 er som sådan innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.

Endringene består i hovedsak av en oppdatering av begrepsbruken til den nye tollkodeksen blant annet når det gjelder bestemmelsene om sentralisert klarering av tolldeklarasjoner innad i EU og forenklinger i deklareringsplikten for autoriserte deklaranter. Dette har konsekvenser for dataforsendelser mellom tolletater og nasjonale statistikkbyråer i EU, og hvordan forenklede tolldeklarasjoner skal håndteres i produksjonen av utenrikshandelsstatistikk. Norge ikke har innført tilsvarende forenklinger i deklareringsplikten, og heller ikke er involvert i EUs sentraliserte klarering av deklarasjoner

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.07.2016
Anvendelsesdato i EU
19.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro