Data som kreves for risikovurdering av enzymer i næringsmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 562/2012 av 27. juni 2012 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 med hensyn til bestemte data som kreves for risikovurdering av næringsmiddelenzymer

Commission Implementing Regulation (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk assessment of food enzymes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 562/2012 endrer kravene til dokumentasjon for risikovurdering av enzymer i forordning (EU) nr. 234/2011.

De prosessuelle bestemmelsene og selve godkjenningen av næringsmiddelenzymer skal skje etter den felles godkjenningsprosedyren i forordning (EU) nr. 234/2011.

Endringen innebærer en forenkling ved at søker kan henvise til gruppering av enzymene med hensyn til toksikologisk dokumentasjon av kildematerialet dersom enzymet det søkes om kommer fra følgende grupper:

a) Enzymene stammer fra spiselige deler av dyr og planter

Vedrørende gruppering a) har European Food Safety Authority (EFSA) i sin guideline fra 2009 vurdert det slik at for enzymer fra spiselige deler av dyr og planter som vanligvis blir ansett som trygge, er det ikke behov for toksikologiske data.

b) Enzymer fra mikroorganismer som har QPS-status (Qualified Presumption of Safety)

Vedrørende gruppering b) kan søker henvise til denne grupperingen under forutsetning av at QPS-statusen er i samsvar med EFSAs siste revisjon av QPS-listen. Dersom det er rester, forurensninger og nedbrytningsprodukter i enzymblandingen som skyldes produksjonsprosessen som medfører bekymring hos EFSA, kan EFSA be om mer utfyllende toksikologisk dokumentasjon.

c) Enzymer fra Non-QPS-status som er risikovurdert av Danmark eller Frankrike etter 1992

Vedrørende gruppering c) etablerte Scientific Committee On Food (SCF) i 1992 en guideline for autorisering av enzymer i mat som både danske og franske myndigheter har fulgt ved nasjonal regulering av enzymer.

Merknader

Rettlige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 666 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Forordning (EU) nr. 234/2011 inneholder detaljerte regler og tydeliggjør hvilke krav som må oppfylles for at en søknad skal kunne vurderes. For myndighetene medfører forordningens detaljerte regler, og ikke minst malen i vedlegget til forordningen, at det antall forespørsler Mattilsynet erfaringsmessig får fra virksomhetene, vil kunne avta. Ikke bare vil virksomhetene lettere kunne lese ut fra forordningen hvilke krav som stilles, men det vil også være betydelig lettere for Mattilsynet å besvare spørsmål om søknadsprosessen fra eventuelle søkere når man har en klar og entydig prosedyre å forholde seg til. I noen utstrekning vil dette kunne medføre reduserte byrder for Mattilsynet.

Forordning (EU) nr. 562/2012 som endrer forordning (EU) nr. 234/2011 medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller forbruker. Den letter imidlertid kravene til toksikologisk dokumentasjon for de virksomhetene som søker godkjenning av enzymer i mat, og da for de enzymene som faller inn under gruppering b).Dokumentsjonskravene i grupperingene a) og c) endres ikke.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er
Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 27. juni 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 58-60
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2013
Anvendes fra i Norge
19.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0562
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro