Copernicus-programmet: gjennomføringsbeslutning om vedlikeholdskomponent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/620 av 20. april 2018 om de tekniske spesifikasjonene for Copernicus' vedlikeholdskomponent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 377/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2018/620 of 20 April 2018 on the technical specifications for the Copernicus service component pursuant to Regulation (EU) No 377/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Copernicusprogrammet, som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 377/2014, er et civilt, brugerdrevet program, der bygger på de eksisterende nationale og europæiske kapaciteter, med det overordnede operationelle mål at levere nøjagtige og pålidelige informationer inden for miljø og sikkerhed, som er skræddersyet til brugernes behov og støtter andre EU-politikker, navnlig vedrørende det indre marked, transport, miljø, energi, civilbeskyttelse og civilsikkerhed, samarbejde med tredjelande og humanitær bistand.

(2) I henhold til forordning (EU) nr. 377/2014 består Copernicus af tre komponenter, herunder en tjenestekomponent, som har til formål at sikre levering af oplysninger på følgende områder: atmosfæreovervågning, havmiljøovervågning, landovervågning, klimaændring, beredskabsstyring og sikkerhed. Kommissionen har det overordnede ansvar for Copernicus og koordinerer programmets forskellige komponenter.

(3) De tekniske specifikationer for Copernicustjenestekomponenten er nødvendige for at fastlægge et referencegrundlag for gennemførelsen af tjenestekomponenten som led i styringen af Copernicus.

(4) De tekniske specifikationer for Copernicustjenestekomponenten bør omfatte aspekter som f.eks. anvendelsesområde, arkitektur, tekniske tjenesteporteføljer, overvågning og evaluering, rum- og in situ-datatjenestebehov, udvikling, arkivering og formidling af data og skal sikre korrekt drift af Copernicustjenestekomponenten.

(5) De tekniske specifikationer for Copernicustjenestekomponenten bør omfatte hele tjenestekomponenten med særligt fokus på aktiviteter, der finansieres i henhold til forordning (EU) nr. 377/2014.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Copernicusudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
13.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet