CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/748 av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2013, 2014 og 2015

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/748 of 14 December 2016 amending Annex I to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new light commercial vehicles registered in 2013, 2014 and 2015

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2019)

Sammendrag av innhold
Basisforordning 510/2011 retter seg i første rekke mot varebilprodusenter og er en del av EUs arbeid med å redusere utslipp av CO2 fra varebiler i Europa. I forordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilprodusentenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0, satt til 1706,0 kg. Verdien for gjennomsnittsvekten skal justeres hvert tredje år (jf. forordningens artikkel 13 nr. 5) for å ta hensyn til endringer i vekten på nye kjøretøy som registreres i EU.

Forordning 2017/748 fastsetter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0. Verdien er basert på data fra rapporteringer for kalenderårene 2013, 2014 og 2015. Den nye verdien er basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registeringer i hvert referanseår. Med virkning fra 2018 økes verdien av M0 med 60,4 kg til 1766,4 kg.

Merknader

EU-hjemmel
Forslaget til ny forordning er en endringsforordning, som vedtas av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Basisforordning 510/2011 er ennå ikke implementert i norsk regelverk.

Norsk gjennomføring:
Dette vil bero på hvor og hvordan basisforordning 510/2011 blir implementert

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Rettsakten vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 29. april 2017 og trer i kraft i EU 19. mai 2017.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring 04.12.17, med høringsfrist satt til 29.12.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 27.10.17, beslutning nr. 204/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Ikrafttredelse avhegig av innlemmelse av tilknyttede rettsakter
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0748
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro