CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2173 av 16. oktober 2020 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for ajourføring av overvåkingsparametrene og for å avklare visse sider knyttet til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2173 of 16 October 2020 amending Annexes I, II and III to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council to update the monitoring parameters and clarify certain aspects relating to the change in the regulatory test procedure

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er behov for CO2-emissionsdata for køretøjer, der er registreret i kalenderåret 2020, for at beregne en fabrikants specifikke emissionsmål for perioden 2021-2024 i henhold til bilag I til forordning (EU) 2019/631. For fabrikanter, der for første gang markedsfører køretøjer i Unionen i perioden 2021-2024, er det nødvendigt at præcisere, hvordan deres specifikke emissionsmål og undtagelsesmål for denne periode bestemmes, under hensyntagen til, at CO2-emissionsdata ikke eller kun delvis vil være tilgængelige for disse fabrikanter i kalenderåret 2020.

(2) Ligeledes er der brug for en præcisering for fabrikanter, som kun markedsfører køretøjer med nul CO2-emissioner i Unionen i kalenderåret 2020, for så vidt angår, hvordan deres specifikke emissionsmål i perioden 2021-2024 bestemmes.

(3) Fra den 1. januar 2021 skal CO2-emissionsstandarderne være baseret på CO2-emissionsdata bestemt i overensstemmelse med Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag I til forordning (EU) 2019/631 for at tilpasse de parametre, der overvåges og indberettes og for at fjerne henvisninger til data, der er bestemt på grundlag af New European Driving Cycle (NEDC). For indberetning af data for kalenderåret 2020 er det imidlertid hensigtsmæssigt at tillade overlapning af de nye og bestående bestemmelser frem til den 28. februar 2021.

(4) Lejligheden bør også benyttes til i størst muligt omfang at harmonisere overvågningsparametrene for personbiler og lette erhvervskøretøjer og tilpasse alle bestemmelser om, hvordan overvågningsparametrene skal registreres og indberettes af medlemsstaterne som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2010 og (EU) nr. 293/2012 sammen med de indberetningsformater, der er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) 2019/631.

(5) Visse nye parametre bør overvåges og indberettes med henblik på at forberede en procedure for overvågning af CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbruget under faktiske forhold, jf. artikel 12 i forordning (EU) 2019/631, og for at verificere CO2-emissionerne fra ibrugtagne køretøjer i overensstemmelse med forordningens artikel 13. Det omfatter navnlig værdier for brændstofforbrug og, efter anmodning fra Kommissionen, de parametre, der anvendes til beregning af de CO2-emissionsværdier, der er registreret i køretøjernes typeattest, dvs. rullemodstandskoefficienterne, frontarealet og dækkenes rullemodstandsklasse.

(6) Forordning (EU) 2019/631 bør ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.10.2020
Anvendelsesdato i EU
11.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet