CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2012)

Sammendrag av innhold
Den 27. juni 2007 la Kommisjonen frem forslag til en ny forordning om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier - KOM(2007) 355. Den nye forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier vil, etter en overgangsperiode, erstatte direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer og direktiv 99/45/EF om klassifisering og merking av farlige stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble vedtatt 16. desember 2008.

Bakgrunnen for ny forordning for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. Det nye globale klassifiseringssystemet er utviklet for å skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland. Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsen for internasjonal handel med kjemikalier.

En synlig endring i forhold til tidligere regelverk er at de oransjefargede faresymbolene erstattes av symboler på hvit bakgrunn med rød ramme. For merking av helsefarlige produkter innføres også to helt nye symboler. De farebetegnelsene som tidligere inngikk i merkingen, som for eksempel "helseskadelig" eller "irriterende" forsvinner, og istede vil symbolene kombineres med signalord ("danger" og "warning").

Kriterier og testmetoder for fysikalske/kjemiske egenskaper (brann, eksplosjon, oksiderende) endres slik at de vil bli i overensstemmelse med bestemmelsene i regelverket for transport av farlig gods. Andre endringer i klassifiseringskriteriene gjelder blant annet grenseverdier og metoder for å beregne klassifisering av stoffblandinger. Systemet for risiko- og sikkerhetssetninger vil være tilnærmet likt selvom det ikke blir helt identisk.

Det nye kjemikaliebyrået (ECHA) opprettet i tilknytning til REACH er tiltenkt oppgaver i hht til dette nye regelverket. ECHA har et offentlig register over klassifisering og merking som produsenter og importører skal rapportere sine stoffklassifiseringer til. Fra 1. desember 2010 er produsenter og importører forpliktet til å gi informasjon til registeret. Alle stoffer som registreres iflg REACH (dvs mer enn 1 tonn per år pr produsent/importør) samt alle stoffer som klassifiseres som farlige skal rapporteres.

De eksisterende reglene for klassifisering og merking av farlige kjemikalier vil i EU/EØS gjelde parallelt med den nye forordningen frem til 1. juni 2015. Forordningen ble bindende for stoffer fra 1. desember 2010, og for stoffblandinger fra 1. juni 2015. Stoffer som slippes ut på markedet før 1. desember 2010, og stoffblandinger før 1. juni 2015, vil ikke måtte merkes om og emballeres om før 1. desember 2012, respektive 1. juni 2017 for stoffblandinger. Det legges opp til en overgangsperiode i fht både eksisterende og kommende regelverk for klassifisering og merking av kjemikalier:

Ved ikrafttredelse av den nye forordningen:

Eksisterende regelverk fortsetter å gjelde, men forordningen kan anvendes for stoffer og stoffblandinger. Stoffer og stoffblandinger skal i såfall klassifiseres både i henhold til det eksisterende regelverket og den nye forordningen, mens merking og emballering følger den nye forordningen.

Fra 1. desember 2010:

Stoffer skal fra 1. desember 2010 til 1. juni 2015 klassifiseres både i henhold til det eksisterende regelverket og den nye forordningen. Stoffer skal merkes og emballeres i henhold til den nye forordningen.

Fra i. juni 2015

Stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres kun i henhold til den nye forordningen.

Merknader
Direktivene om klassifisering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) og stoffblandinger (99/45/EF) er en del av EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. En gjennomføring av ny forordning vil medføre behov for endringer i denne forskriften.

Norge deltar forøvrig aktivt i dette arbeidet i de aktuelle arbeidsgruppene i EU. Norge ga blant annet skriftlig innspill i fbm stakeholder-konsultasjonen som Kommisjonen hadde for dette forslaget (2006). Videre deltar Norge også i GHS-arbeidet i FNs regi.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EF) nr. 1272/2008 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble vedtatt 16. desember 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 1-343
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2012
Anvendes fra i Norge
16.06.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro