CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 av 5. desember 2014 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) No 1297/2014 of 5 December 2014 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 innføres strengere regulering for tøyvaskemidler i oppløselig emballasje. Det innføres krav om at ytre emballasje skal ha særskilt lukkemekanisme og den skal ikke være gjennomsiktig. Det stilles også krav til at den oppløselige emballasjen skal tilsettes ubehagelig smak. Videre skal emballasjen ha en gitt motstandsdyktighet mot trykk og fuktighet. Forordningen gjelder fra 1. juni 2015.Bakgrunn for de nye kravene er at det har blitt registrert økt uhell knyttet til tøyvaskemidler som er pakket i oppløselig emballasje. Det er spesielt små barn som er utsatt for slike uhell.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 vil gjøres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadene ved gjennomføring av rettsakten er vurdert til å bli relativt små. Endringene må gjennomføres dersom aktuell norsk industri skal kunne fortsette å omsette produkter i EU/EØS-markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Nyheter og informasjon om CLP og dokumenter knyttet til endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er videre en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.
Vurdering

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 ble vedtatt 5. desember 2014. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Forordning (EU) nr. 1297/2014 ble innlemmet i EØS-avtalen 20. mars 2015, og gjennomført i norsk rett 21. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.04.2015
Anvendes fra i Norge
21.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1297
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro