Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om klassifiseringen av horisontal setning og korttids vannabsopsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) termiske isolasjonsprodukter etter EN 15101-1 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short-term water absorption performance for in situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2017)

Sammendrag av innhold

Kort om rettsakten
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen har lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning som innebærer en harmonisering av klassifiseringen av to egenskaper for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI). LFCI er en type isolasjonsprodukt som er dekket av den harmoniserte standarden EN 15101-1. De to egenskapene som klassifiseres for dette produktet i rettsakten er

- horisontal setning

- korttids vannabsorpsjon

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at noen ytelser i en harmonisert teknisk spesifikasjon skal angis i form av klasser eller terskelnivåer.

Horisontal setning
Forslaget tar sikte på å fastsette syv klasser for egenskapen horisontal setning for LFCI.

De nåværende klassene i standarden er ikke tilstrekkelige for dette isolasjonsproduktet ettersom cellulose som materiale fører til at den horisontale setningen blir høyere. Kommisjonen foreslår derfor å legge til fire klasser for å dekke flere nivåer av ytelse for denne typen produkter.

Korttids vannabsorpsjon
Forslaget tar sikte på å fastsette tre klasser for egenskapen korttids vannabsorpsjon. Kommisjonen foreslår å legge til en øvre klasse for å sikre at klassifiseringen av denne egenskapen dekker alle nivåer av ytelse for denne typen produkter.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (1) og 60 bokstav (f). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet av spesialutvalget for indre marked.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.02.2017
Anvendelsesdato i EU
28.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 663-665
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0959
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro