Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om motstanddyktighet mot brann av trebekledning

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) .../... av 8. juli 2015 om krav til klassifisering, uten test, av trebaserte plater i henhold til EN 13986 og massiv trebekledning til innvendig og utvendig bruk i henhold til EN 14915 med hensyn til deres beskyttelsesevne mot brann ved bruk til vegg- og loftsbekledning

Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 July 2015 on the conditions for classification, without testing, of wood-based panels under EN13986 and solid wood panelling and cladding under EN14915 with regard to their fire protection ability, when used for wall and ceiling covering

Siste nytt

Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 08.07.2015

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der blev ved Kommissionens beslutning 2000/367/EF4 vedtaget et system til klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne. Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, samt massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, er blandt de byggevarer, som beslutningen finder anvendelse på.

(2) Test har påvist, at disse varer har en stabil og forudsigelig ydeevne hvad angår brandbeskyttelsesevne, når de anvendes til væg- og loftsbeklædning, forudsat at varerne opfylder visse krav vedrørende træets massefylde samt pladernes og træbeklædningens tykkelse.

(3) Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, bør derfor anses for at opfylde ydeevneniveauerne for brandbeskyttelse, jf. beslutning 2000/367/EF, på de betingelser uden behov for yderligere prøvning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet