Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/202/EU av 29. mars 2012 som endrer vedtak 1999/94/EF om prosedyren for attestering av byggevarer i henhold til artikkel 20, stk. 2, i rådsdirektiv 89/106/EØF hva angår ferdigstøpte byggevarer afv normal-, lett- eller porebetong

Commission Implementing Decision 2012/202/EU of 29 March 2012 amending Decision 1999/94/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 11.9.2012)

Beskrivelse
Kommisjonsvedtak av 29. mars 2012 endrer tidligere Kommisjonsvedtak 1999/94/EF om prosedyre for attestering av byggevarer vedrørende ferdigstøpte byggevarer afv normal-, lett- eller porebetong.

Hjemmel
Vedtaket er fattet i henhold til Byggevaredirektivets, Rdir 89/106/EØF om byggevarer, artikler 13 (3 og 4) og 20(2), som fastsetter at Kommisjonen avgjør hvilken prosedyre som skal anvendes for attestering av samsvar for en bestemt vare eller varegruppe. Byggevaredirektivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II, som handler om tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

Byggevaredirektivet er gjennomført i forskrift om tekniske krav til byggverk til plan- og bygningsloven (TEK10), kapittel 3 om produktdokumentasjon. For varer som er gjenstand for attestering av samsvar, avgjør Kommisjonen, på vedtaksgrunnlag, hvilke prosedyrer eller ytelsesklasser, som skal anvendes for en bestemt vare eller en varegruppe, og som må etterleves for å kunne attestere at byggevarer er i samsvar med gitte tekniske spesifikasjoner.

Status
Kommisjonsvedtaket er vedtatt 29. mars 2012, og trer i kraft i EU 11. april 2012.

Rettslige konsekvenser
Som en følge av dokumentasjonsplikten nedlagt i forskrift om tekniske krav til byggverk til plan- og bygningsloven antas sistnevnte å hjemle de krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Det legges altså til grunn at kravene kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etter hvert som det blir aktuelt.

Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene (hNS EN) og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for ytterligere endringer av regelverket.

Forhandlingssituasjonen
Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for den nevnte varegruppen. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få frem nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar aktivt i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg.

Andres synspunkter
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente, norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Gjennomføring av vedtaket vil ikke medføre verken økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Kommisjonsvedtaket pålegger imidlertid plikter på leverandører og produsenter av de aktuelle byggevarer innenfor EØS-området med hensyn til hvordan samsvar med Byggevaredirektivet skal dokumenteres. Det må således antas at vedtaket vil påføre private rettssubjekter enkelte administrative og økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføring av vedtaket får ingen rettslige konsekvenser for Norge, og vil således ikke kreve endring av plan- og bygningsloven eller byggteknisk forskrift.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.03.2012
Anvendelsesdato i EU
11.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 297-298
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro