Bruk av risikoutsatt kveg i Spania ved tilstedeværelse av kugalskap (BSE)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/137/EU av 15. mars 2013 som godkjenner bruk av risikoutsatt kveg inntil slutten av dere produktive liv i Spania etter offisiell bekreftselse på tilstedeværelse av BSE

Commission Implementing Decision 2013/137/EU of 15 March 2013 authorising the use of at risk bovine animals until the end of their productive lives in Spain following official confirmation of the presence of BSE

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.3.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. I artikel 13, stk. 1, første afsnit, i samme forordning er det fastsat, hvilke udryddelsesforanstaltninger der skal træffes, når TSE-forekomst er officielt bekræftet. Foranstaltningerne omfatter navnlig nedslagning og fuldstændig destruktion af de dyr og animalske produkter, der er identificeret som potentielt truede (i det følgende benævnt "potentielt truede kreaturer") som følge af en epidemiologisk forbindelse med de sygdomsramte dyr.

(2) Spanien har forelagt Kommissionen en anmodning om at tillade anvendelse af potentielt truede kreaturer indtil slutningen af deres produktive liv, som en dispensation fra artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra c), i forordning (EF) nr. 999/2001.

(3) De bekæmpelsesforanstaltninger, Spanien har forelagt, omfatter strenge flytningsrestriktioner og sporbarhed for kvæg, så det eksisterende niveau for beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed ikke trues.

(4) På grundlag af en risikovurdering med positivt resultat bør Spanien derfor have tilladelse til at anvende potentielt truede kreaturer indtil slutningen af deres produktive liv, forudsat at visse betingelser overholdes.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2013
Anvendelsesdato i EU
04.04.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet