Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1149/2012 av 4. desember 2012 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i fyllmasse i fylt tørr pasta

Commission Regulation (EU) No 1149/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of extracts of rosemary (E 392) in fillings of stuffed dry pasta

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen åpner på visse vilkår for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som antioksidant i fyllmasse i fylt tørr pasta. Endringen skjer på bakgrunn av en søknad fra en virksomhet. Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i fyllmasse i fylt tørr pasta forbedrer stabiliteten til fett og oljer i fyllmassen under hele holdbarhetstiden til produktet. Dessuten blir smaken av fylt tørr pasta mer stabil, og uten organoleptiske defekter, forårsaket av oksidasjon av fett. EFSA har tidligere vurdert bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som tilsetningsstoff til næringsmidler, og fastsatt bruksområder og bruksvilkår for tilsetningsstoffet. Ytterligere inntak av ekstrakter av rosmarin som følge av utvidelsen av bruksområdet til også å gjelde fyllmasse i fylt tørr pasta, antas ikke i betydelig grad å bidra til økt samlet inntak av stoffet. Ettersom det antas at den aktuelle endringen ikke vil kunne ha en effekt på menneskers helse, har EFSA ikke blitt konsultert i forbindelse med endringen.

Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 25. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 302-304
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1149
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro