BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2147 av 8. oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 ved å definere en liste med områder som skal behandles i hver verifikasjonssyklus

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2147 of 8 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council by defining the list of issues to be addressed in every verification cycle

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 15.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/516 regulerer beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) som utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. Som en del av arbeidet med å harmonisere beregningene av BNI etablerer denne forordningen en liste med områder som skal verifiseres av Kommisjonen ved Eurostat og ekspertgruppen for BNI. Dette innebærer at opplysninger som datakilder, deres bruk og metode for å beregne BNI inkluderes i kommisjonens verifikasjonsmodell. Formålet med dette verifikasjonsoppsettet er å sikre at BNI er sammenliknbart, pålitelig og fullstendig.

Forordningen fastslår at følgende områder inkluderes i verifikasjonssyklene:

• definisjon av geografisk område,

• prinsipper for å estimere boligtjenester,

• behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift,

• mål for fullstendighet,

• behandling av ikke innsamlet merverdiavgift.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene anses å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for nasjonalregnskapet. De økonomiske konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2020
Anvendelsesdato i EU
07.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet