Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2005 av 8. november 2017 om godkjenning av margosa-ekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall ekstrahert med superkritisk karbondioksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2005 of 8 November 2017 approving margosa extract, cold-pressed oil of Azadirachta indica seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 19

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter margosa-ekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall ekstrahert med superkritisk karbondioksid. Forordning (EU) 2017/2005 godkjenner stoffet som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19. Produkttype 19 omfatter repellenter og lokkestoffer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på overflatevann, sedimenter og jord.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt 8. november 2017 og publisert i OJ 9. november 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.02.2018
Anvendes fra i Norge
15.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro