Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/460 av 2. mars 2023 utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2023/460 of 2 March 2023 postponing the expiry date of the approval of imidacloprid for use in biocidal products of product-type 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet imidakloprid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter produkter som benyttes som innsektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 30. juni 2023 for produkttype 8, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av imidakloprid.

Rapportørlandet Tyskland har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/460 forlenges godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. mars 2023 og publisert i OJ 3. mars 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2023
Anvendelsesdato i EU
22.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet