Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2018/1305 av 26. september 2018 om betingelser knyttet til godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin henvist av Sverige i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Comission Implementing Decision (EU) 2018/1305 of 26 September 2018 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product family containing deltamethrin referred by Sweden in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2019)

Sammendrag av innhold
Sverige har som ansvarlig myndighet vurdert og godkjent en biocidproduktfamilie med det biocidaktive stoffet deltametrin. Tyskland var uenig i Sveriges angivelse av konsentrasjonen av aktivstoffet, og argumenterte for at urenheter må inkluderes i mengden aktivstoff, med henvisning til definisjoner i biocidforordningen og REACH-forordningen. Saken ble diskutert i koordineringsgruppen, med det ble ikke enighet.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen, og det ble meldt inn en formell uenighet. Etter vurdering av de angitte definisjonene ble det konkludert at konsentrasjon av aktivt stoff skal uttrykkes som konsentrasjon inkludert eventuelle additiver eller urenheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Status
Rettsakten ble vedtatt 26. september 2018 og ble publisert i OJ 28. september 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2018
Anvendelsesdato i EU
18.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2019
Anvendes fra i Norge
29.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1305
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro