Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/323 av 22. februar 2022 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/323 of 22 February 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Sojet in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2023)

Sammendrag av innhold
Tyskland har som ansvarlig myndighet vurdert et biocidprodukt med de biocidaktive stoffene imidakloprid og cis-trikos-9-en for profesjonell bruk til bekjempelse av fluer innendørs i industri- og næringsbygg, privathusholdninger, offentlige arealer og i husdyrrom. Frankrike var uenig med rapportørlandet i deres vurdering at for å sikre trygg håndtering av produktet trengtes bruk av kjemikalieresistente hansker og vernedress av en viss standard. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av det aktuelle biocidproduktet. Etter avstemming i stående komite er det konkludert at med produktet skal merkes med krav til hansker og vernedress, men dersom det identifiseres tekniske eller organisasjonsmessige tiltak hvor man oppnår tilsvarende eller bedre reduksjon av eksponeringen enn ved bruk av verneutstyr, kan godkjenningsmyndighet spesifisere dette i godkjenningsvedtaket i stedet for kravet til verneutstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 22.02.2022 og ble publisert i OJ 28.02.2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.02.2022
Anvendelsesdato i EU
20.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2022
Anvendes fra i Norge
09.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0323
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro