Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1045 av 24. juni 2021 om godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1045 of 24 June 2021 approving didecyldimethyl ammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 3 and 4

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), der som følge af vurderingen i denne forordning skal omdøbes til didecyldimethylammoniumchlorid.

(2) Didecyldimethylammoniumchlorid er blevet vurderet til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3, biocidholdige produkter til veterinærhygiejne og produkttype 4, desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder, som beskrevet i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, som svarer til produkttype 3 og 4 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Italien blev udpeget som rapporterende medlemsstat, og landets kompetente vurderingsmyndighed fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine konklusioner til Kommissionen den 10. september 2012.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtog Udvalget for Biocidholdige Produkter Det Europæiske Kemikalieagenturs (»agenturet) udtalelser den 6. oktober 2020 under hensyntagen til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af disse udtalelser, at biocidholdige produkter af produkttype 3 og 4, som indeholder didecyldimethylammoniumchlorid, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra b), c) og d) i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6) Under hensyntagen til agenturets udtalelser bør didecyldimethylammoniumchlorid godkendes som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3 og 4, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Der bør gå en rimelig tid, før et aktivstof godkendes, således at berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet