Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/680 av 23. mars 2023 om godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/680 of 23 March 2023 approving Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) as an active substance for use in biocidal products of product-type 1 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2023. EØS-notat offentliggjort 1.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) XXX godkjenner alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker (desinfeksjon).

For produkttype 1 gjelder følgende for godkjenning av biocidprodukter: Produktvurderingen skal spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som er dekket av søknad om godkjenning, men ikke er adressert i risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 23.03.2023 og ble publisert i OJ 24.03.2023.  

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.03.2023
Anvendelsesdato i EU
13.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet